Zehirli | Konular | Kitaplar

Abdullah bin Sebe kimdir?

Müslümanlar arasında Eshab-ı kiram düşmanlığını ilk aşılayan Yahudi dönmesi Abdullah bin Sebedir, “Sebeiyye” denilen sapık yolun kurucusudur.

Hz. Osman’ın halifeliği zamanında Yemen’den Medine’ye geldi. Ben müslüman oldum dedi. Halifenin gözüne giremeyince, her yerde halifeyi kötülemeye başladı. Fitne ve fesat çıkaracağı anlaşılarak Medine dışına çıkartıldı. O da gittiği Basra, Şam ve Kufe’de de Halife Osman’ın aleyhindeki faaliyetlere devam etti. Eshab-ı kiramın büyüklerine uygunsuz sözler söyleyerek bozgunculuk yaptıysa da fazla taraftar bulamadı. Mısır’a gelerek cahilleri etrafına topladı. “Hz. İsa’nın döneceğine inanıp da Hz. Muhammed’in döneceğine inanmayana şaşarım” dedi. “Halifelik Hz. Ali’nin hakkıydı, Osman onun hakkına tecavüz ederek zalimlik yaptı” dedi. Hatta Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hilafete geçmeye hakları olmadığını söyledi. Etrafına topladığı cahilleri isyana teşvik etti. İbni Sebe ve taraftarlarının yaptığı fitnenin etkisinde kalarak Mısır ve Irak’tan Medine’ye gelen isyancılar Hz. Osman’ı şehid ettiler. Hz. Ali zamanında da fitne ateşini körüklemeye çalışan ibni Sebe, Kufe’ye giderek Hz. Ali’ye yaranmaya çalıştı. Hz. Ali’ye “sen tanrısın” diyerek ona secde etti. Hz. Ali, onu Medayin şehrine sürdü. Sebeiyye fırkası, Cemel ve Sıffin olayının hazırlayıcılarıdır. Hz. Ali’yi de şehid ettiler. Hz.Ali şehid olunca; “O ölmedi, bulutlara yerleşti, şimşek, yıldırım onun emri ile olmaktadır” derdi. Daha nice düzmece sözleri ile cahilleri aldatıp Müslümanları içeriden yıkmaya çalıştı. (Rehber ansiklopedisi)

Yahudi İbni Sebe, 654’te Mısır’dan Medine’ye gelmiştir. (Müncid)
İbni Sebe Mısır’da isyana sebep oldu, ona inanan çapulcular, Osman’ı şehid etti. (Kamusül alam)

Yahudiler Resulullahı zehirledikleri halde, öldüremeyince bu sefer müslümanların arasında fitne çıkarmaya başladılar. İbni Sebe, her peygambere Allah tarafından vasi verildiği ve Hz. Muhammed’in vasisinin Hz. Ali olduğu hakkında propagandaya girişti. Mısır’dan Medine’ye gelmiştir. Hz. Ali’ye secde etmiştir. Hz. Ali de onu Medayin şehrine sürmüştür. (İslam Ansiklopedisi)

Cemel Savaşını hazırlayan ibni Sebe’nin müslümanlığa karşı kazandığı zaferin bu ikincisi idi. Daha önce Hz. Osman’a karşı hazırladığı isyanı kazanmıştı. (Kısası Enbiyâ, Mir’atül’iber)

Hz. Osman halife iken, Abdullah bin Sebe isminde Yemenli bir Yahudi, Medine’ye geldi. Halifeden yüz bulamayınca, Hz. Osmanı kötüledi. Halife de, bunu Medine’den çıkardı. Bu da, Mısır’a gidip, halifeyi kötülemeye başladı. Çok bilgili olduğundan, cahilleri etrafına topladı. (Her Peygamberin bir veziri var idi. Peygamberimizin veziri de Ali’dir. Hilafet, onun hakkı idi. Osman, onun hakkını elinden aldı) diye her yerde konuşmaya başladı. (Tarih-i Taberi)

Eshabı kiramı kötüleyenlerin ilki, Abdullah bin Sebe’dir. (İbni Mülcem Hz. Ali’yi öldürmedi. Şeytan Ali’nin şekline girmişti. Şeytanı öldürdü. Ali, bulutlar içindedir. Gök gürlemesi, onun sesidir. Şimşek, kamçısıdır) derdi. İbni Sebe Yahudisinin sözlerine aldanan (Sebeciler), gök gürültüsü işitince, (Ey emirel-müminin! Sana selam olsun) derler. (Reddi revafıd)

Sebeiyye sapık inanışını kuran, Abdullah bin Sebe adında Yemenli bir Yahudidir. “Sen tanrısın” dediği için Hz. Ali bunu Medayin’e sürdü. (Tuhfe-i isna aşeriyye):
Eshabı kiramın hepsini sevenlere Ehl-i sünnet denir. Bir kısmını sevmeyenlere Şii denir. Tamamına düşman olanlara Rafizi denir. Rafiziler, ibni Sebenin yolundadır. (Cennet yolu ilmihali)


11 yorum

slm

allah razı olsun

18.01.2009 - misafir

Abdullah bin sebe masalı

Abdullah bin sebe masalı

Abdullah ibni Sebe Yemen yahudilerindenmiş. İslam’ı parçalamak için sözde müslüman olmuş. Her Peygamberin vasisi olduğunu Ali ibni Ebu Talib‘inde Peygamberimizin vasisi olduğu inancını yaymış Şam, Kufe ve Mısır gibi yerlerde Osman aleyhine propaganda yapıp, halkı Osman aleyhine kışkırtıp, Osman’ın öldürülmesine sebeb olmuş. Ali ibni Ebu Talib’in taraflarıyla Aişe’nin, Zübeyr’in, Talha ‘nın tarafları uzlaşmışken kendi adamlarının bir kısmını Aişe tarafına bir kısmını Ali ibni Ebu Talib tarafına yerleştirip birbirlerine ok atmalarını sağlayarak bu iki taraf uzlaşmışken Cemal savaşını başlatmış. Ebu Zerr’i ,Ammar’ı, Ebu Bekir’in oğlu Muhammed’i ,Malik-i Eşter gibi Ali ibni Ebu Talib ashabını kandırmış,Hulül inancınıda bu adam yaymış Ali ibni Ebu Talib, Allah’ın mazharıymış ,ona inananlar haşa Ali ibni Ebu Talib’in Allah olduğuna insanları inandırmış Ali ibni Ebu Talib bir rivayete bu insanı yakıştırmış bir rivayete göre ise Medayin’e sürmüş .

Fırat üş Şifa Muhammed Sadık Alü Bahr Ulum’un Hasiyeleriyle Necef Hayde riyye Matbaası 355 lt.1936 s.22.23 Hace Abdullah ‘ül Mama Kaani Tenkih’ül Makaal fi Ahval’ir Rical Necaf 1349 Taş Basması c2 s 183-184

.
Abdullah ibni masalının Ehl-i Sünnet kaynaklarındaki senedinin dayanağı

Seyyid Reşid Rıza :“Es sünnetü ve’ş Şia” adlı kitabının 4-6 sahifelerinde Abdullah ibni Sebe ‘nİn müslümanların arasını bozmak için Ali hakkında müslümanları aşırı inanca çağırdığını ve ilk olarak Şia meshebini uyduran olduğunu görünüşte müslüman olup aslen yahudi olduğunu söylemekte yazdıklarının kaynağınıda İbni Esir’in” Kamil” adlı eserine dayandırmaktadır.

Ebü’l Fida H 732(1331-1332)vefat eden Ebü’l Fida “El muhtasar”adlı eserinde Abdullah ibni Saba masalını yazmakta ve ben bu kitabı,ibni Esir-i Cezire diye tanınan Şeyh İzzüddin Ali’nin “Tarihu Kamil’inden seçerek yazdım demektedir.Peki İbni Esir bu masalı nereden almıştır.

İbni Esir:h630(1232)vefat eden İbni Esir ise Abdullah ibni Saba masalını “Taberi’nin tasnif ettiği büyük tarihten aldım demekte ve Tarih’ul Kamil eserini oluşturmaktadır.Yani Seyyid Reşid Rıza ve Ebü’l Fida İbni Esir’den bu masalı almakta ,ibni Esir ise bu masalı Taberi’den almaktadır.

İbni Kesir:h774(1372)vefat eden ibni Kesir “El bidayetü ve’n Nihaye”adlı tarihinde bu buydurma masalı Taberi’den nakleder.

İbni Haldun:İbni Haldun’da “El Mübtedei ve’l Haber”adlı tarihinde aynı yolu tutmuş ve Osman’ın katlini,Cemel savaşını dolayısıyla Abdullah ibni Saba uydurmasını anlattıktan sonra (c2 s 425) derki”Cemel savaşını Taberi’den kısaltarak naklettikTaberi’ye güvenmemiz olayları doğru anlatmasındandır.

Ferid Vechi:Ferid Vechi’de Ansiklopedisinin 7 cildinde “Asm”maddesinde ,Cemel savaşını ve Ali b. Ebu Talib’in olaylarını anlatırken bu masalıda zikreder.(s160,168,169)ve kaynağının Taberi olduğunu bildirir.

G.Van Vloten: G.Van Vloten’in Dr Hasan İbrahim ve Muhammed Zeki İbrahim tarafından “Es Siyeset’ül Arabiyyeti ve’ş Şiati ve’l isralliyat fi ahdi beni Ümeyye” adıyla arapçaya çevrilen kitabında sabailikten ve Abdullah ibni Saba’dan bahseder ve bu olayları Taberi tarihinin 80 sahifesinden aldığını belirtir.

Nicholson:Cambridge ‘de basılan “Historiy of the Arabs”’ın (London 1923) 215 sahifesinde Abdullah ibni Saba’nın şehir şehir gezdiğini müslümanları azdırdığını ,yanlış yola sefkettiğini her Peygamberin bir vasisi olupHz Muhammed’in (sav) vasisinin Ali ibni Ebu Talib olduğunu fikrini yazıp not olarakta Taberi’yi gösterir.

1.Ansiklopedi yazarları:M.Th.Houtsma ,Arnold ,P,Vitrek A Schaade ,A Th.Hartman n.Gibb v.s gibi ansiklopedi yazarlarıda (Leiden c1 s29) her Peygamberin bir vasisi olup Hz Muhammed’in(sav) vasisinin Ali ibni Ebu Talib olduğunu mümin olan herkesin Ali ibni Ebu Talib tarafını tutması gerektiği fikrinin Abdullah ibni Saba’nın uydurduğunu belirtip kaynağınıda Taberi’ye dayandırır.

Dwight M Donaldson: M Donaldson”The Sihiite Religion ,a History of İslam in Persia and ırak”kitabının 58 sahifesinde (London 1933) Ali ibni Ebu Talib’in hilafete daha layık olduğunu ve bu inancın Osman’ın zamanında müslümanların arasına nifak sokmak için Abdullah ibni Saba’nın rolü olduğunu söylemekte 59 sahifesinin notundan anlaşıldığı üzere kaynağı Taberi’ye dayandırmaktadır.ayrıca iki kaynağa daha dayandırmakta bunlar islam ansiklopedisi ve Nicholson’un “Arap edebiyatı Tarihi”nin 315 sahifesine dayandırıyorki bunlarda arzettiğimiz gibi Taberi’ye dayandırmaktadırlar.

J.Wellhausen:J.Wellhausen “Das ara bische Reich und sein suturz”Sabailerin İslam’ın esasını bozduğunu Ebu Bekir ve Ömer’in Ali ibni Ebu Talib’in hakkını gaspettiğini ....Sabailerin Yahudi olan ibni Sebe’ye mensup olduklarını söylüyor ve bu bilgileri Seyf’e dayandırıyor Seyfi övüyor dolayısıyla J.Wellhausen Seyf’in rivayetlerini Taberi’den almıştır.

Şu ana kadar naklettiğimiz kitapların tümü Abdullah ibni Saba masalını Taberi’ye dayandırmaktadır.Peki Taberi Abdullah ibni Saba masalını nereden almıştır? Abdullah ibni Saba masalında Taberi’nin senedi

H 310 ‘da ölen Taberi ise h30 yılı h30-36 yılı olaylarını Abdullah ibni Saba ve Sabailer hikayesini Seyf ibni Ömer’den nakleder.Taberi’nin Abdullah ibni Saba masalında Seyf ibni Ömer’den başka senedi yoktur.Taberi tarihinde Seyf’in rivayetleri ,şu iki senetten biriyle nakletmektedir.
.

İbni Asakir:h571(1175)vefat eden İbni Asakir’de Taberi’den ayrı olarak bir senede dayanarak Abdullah ibni Saba masalını “Tarihu Medinet’id Damaşk”’ta anlatır ve bu senedin kökü Seyf ibni Ömer’e dayanır.İbni Saba ve diğer hususlardaki senedi şudur.

İbni Asakir,Ebü’l Kaasım-ı Semerkandi ‘den ,o Ebü’l Hüseyn Nukur’dan ,o Ebu Tahir Muhlis’ten ,o Ebu Bebr b. Seyf’den, o Sıriy b.Yahya’dan ,o Şuayb b. İbrahim’den ,oda Seyf ibni Ömer’den nakleder.

İbni Berdan:h1346(1927) vefat eden ibni Berdan ise Abdullah ibni Saba masalını kimi yerde Seyf ibni Ömer’i anarak anlatır kimi yerde ise Seyf’in rivayetlerini Taberi’den nakleder.

İbni Ebi Bekr:Bazı yazarlarda ibni saba ve Sabailik masalını anlatırken bu masalın bir başka senedi olan 741 (1340)da vefat eden İbni Ebu Bekr’in “Temhid”inde olduğu gibi ibni Ebi Bekr’in senedini kullanırlar.


ibni Ebi Bekr ise Sabailer ve diğer olayları anlatırken bu rivayetleri bazı vasıtasız olarak Seyf ibni Ömer’in kitabı olan Futuh’u,bazı kerede ibni Esir’in tarihini anar.İbni Esir ise Taberi’den, Taberi ise Seyf ibni Ömer’den alır.

Şu ana kadar tarihçiler Abdullah ibni Saba masalını anlatırken üç kaynak belirtmişlerdir.
1-Taberi(h.310.922-923)
2-İbni Asakir (h.571.1175)
3-İbni Ebi Bekr(h.741.1340)
Tarihçiler Abdullah ibni Saba masalını anlatırken kimi zaman bir kaynaktan ,kimi zaman birinci ve ikinci kaynaktan ,bir kısmıysa Said-iEfgani gibi her üç kaynaktanda yararlanmıştır.

Zehebi:h.748 (1347) vefat eden Zehebi ise “Tarih’ül İslam”ında İbni Sebe masalından bahsederken kaynağını Taberi’ye Taberi’de bulanmayan iki rivayeti ise Seyf ibni Ömer’in “Futuh”una dayandırır.
Netice:Şu ana kadar Abdullah ibni Sebe masalını anlatan tarihçiler bu masalı istisnasız Seyf ibni Ömer’e dayandırırlar.Peki Seyf ibni Ömer kimdir.

.


SEYF İBNİ ÖMER


Ehl Sünnet’in Rical kitaplaıında Seyf ibni Ömer hakkında Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşleri

1-Hicri 232 (846m)vefat eden Yahya b.Muin Seyf hakkında “Hadisi zayıf ve gevşektir. Onda hayır yoktur”.hükmünü verir.

2-303’te (915) vefat eden Sahih Sahibi Nesai’ye göre “Zaiftir. Hadisini terketmişlerdir.Ona ne güvenilir ne de emindir”.

3-316’da (938) vefat eden Ebu Davud “Değersizdir çok yalan söyler “hükmünde bulunur.

4-327’de (938) vefat eden ibn Ebi Hatem”Hadisini terk etmişlerdir’der

5-353’de (964) Vefat eden İbn’üs Sekn ‘Zaiftir diye hükmeder.

6-354’de (965) Vefat eden ibn Hıbben ‘ Uydurduğu hadisleri inanılır kişilere ad ederek nakleder.diye tavsif etmektedir.

7-385’te vefat eden Daru Kutni “Zaiftir,hadisini terk etmişlerdir”.hükmünü verir.

8-405’te (1014) vefat eden Hakim ‘Hadisini terk etmişlerdir.Zındıklıkla (dinsizlikle) töhmetlenmiştir”.der

9-817’de (1414) vefat eden Kaamus Sahibi Firuz Abadi ‘Zaiftir” hükmünde bulunur.

10-852’de (1448) vefat eden ibn Hacer aynı hükmü vermektedir.

11-911’de (1505) Vefat eden Suyuti”Pek zaiftir hükmüne varmıştır.

12-923’de (1517) Vefat eden Safiyyüddin ‘Onu zaif saymışlardır demektedir.
Tehzib’ut Tehzip c2 s470

Ehl-i Sünnet alimleride görüldüğü gibi Seyf ibni Ömer’i güvenirsizlikle itham etmişlerdir

15.07.2009 - misafir

rafizi tanımı yanlış

rafizi tanımı yanlış

22.07.2009 - misafir

İbni sebe yahudi dönmesidir.

Bu kadar kaynak ve yüzyıllardır onun dönmeliği hakkında en ufak bir şüphe yokken şimdi mış...miş... ile felsefe ile kara kapra nasıl beyaz gösterilmeye çalışılabilirki.?Kaynaklar subjektiftir.Zaten şia ile ehli sünnet temelde ayrıdır.Kaynakların ayrılığı tabiki normaldir.Her grup kendi kaynağını oluşturmuştur zaman içinde.

Ama bunlar ibni sebenin yahudi ve dönme bir ajan olduğu gerçeğini değiştirmez.

22.09.2009 - misafir

"İbni Esir ise Taberi’den,

"İbni Esir ise Taberi’den, Taberi ise Seyf ibni Ömer’den alır."

Yukarda yazdigina katilmiyorum. Buna bir kaynak sunabilirmisin? Cunku hic bir yerde Taberi'nin Seyf ibn Omer'den aldigini ben ne gordum, ne duydum, ne okudum.

32 sene misir islam universitesinde docentlik yaptim, ve bir gun, bir saat, bir saniye bile olsun Taberinin Seyf ibni Omerden bir sey naklettigine rastlamadim.

Zaten sunu unutmamak gerekir: Her yazdigin seye bir kaynak gostermisin, ama bu cumleye nedense (!!!) bir kaynak ver(e)memisin.

Abdullah ibn Sab'a yasamistir, ve Osman bin Affan'in olumune sebep olmustur. Bunlari Arab tarihinde bulabilirsiniz. Sunni veyahut Sia kaynaklarini araya karistirmadan. Zaten Sia ulemalarinin buyuk bir kismida Abdullah ibn Sab'a nin yasadigini soylerler. Kendi anlayislarina gore anlatirlar ibn Sabayi. Ali ibn Ebu Talibin yanina gelipte ona sen tanrisin dedigini Sialar bizzat kendileri soylerler.

Bu arada, benim Sunnilik ile, Sialik ile hic bir alakam yok. Ben Turk degilim. 8 sene Turkiyede egitim gordum, 15 sene egitim verdim Istanbulda.

Aslen Hollandaliyim. Bunu soylemekte fayda duyuyorumki, insanlarin beynini karistirmayim. Dogru neyse, onu yaziyorum. Siz buyuk ihtimalle Sia mensubusunuz. Bu olayin aksisini iddaa ediyorsunuzda, o yuzden bu dusunceye sahibsinizdir.

09.11.2011 - Ph.D. G.J.E.A van der Graaf

??

Tamam Abdullah bin Sebe'nin kim olduğunu öğrendik. Peki bunu öğrenmenin bize ne faydası oldu? Onu da açıklar mısınız?

03.01.2012 - misafir

CVP:??

günümüzde de bir çok abdullah ibni sebe tarzı insanların olabileceği ve onların ise sinsice fitnelerini yaydıkları gerçeği..

03.01.2012 - ibret

Bu günümüze kadar gelen

Bu günümüze kadar gelen ibnisebe nin enikleri kimlerdir.bilhassa günümüsün ibnisebelerişni acıklayında bu müslüman olduğunu söyleyen kesimde rahat bir nefes alsın.

13.02.2012 - misafir

bu abdullah ibni sebe tamamen

bu abdullah ibni sebe tamamen uydurma hayali birisidir,tarihte böyle biri yaşamamıştır

21.03.2013 - misafir

CVP:bu abdullah ibni sebe tamamen

hadi canım :) uydurma işini iyi biliyor olmalısın. kaynağın nedir? uydurma oldugunu da nereden cıkartırrsun? peki sen bu dünyada hiç yşadın mı?

bir robot musun? canlı mı?

24.03.2013 - uyy

Hz osmanin sehit edilisiki

Hz osmanin sehit edilisiki fitne bile ibni sebe olayini tasdik olarak yeterde artar bile, büyük bir bozguncu olmasaydi bugün sia diye sapiklar olmazdi yeryüzünde

11.09.2013 - misafir

Konular