Zehirli | Konular | Kitaplar

Ölü için devir ve iskat

Gelenek diye her gün İslamın bir hükmünü kaldırmaya çalışıyorlar. İskata bid’at diyen sapıklar vardır. Halbuki iskat, Kitap ve Sünnet ile, kıyas-ı fukaha ile sabittir. Kur’an-ı kerimde namazların nasıl kılınacağını açıkça anlamamıza imkan yoktur. Kur’an-ı kerimde namazın nasıl kılınacağı bildirilmemiş diye, namaz kılma şekli inkar edilebilir mi? Her husus Kur’an-ı kerimde açıkça anlatılmamıştır. Bunlar, diğer delillerle bildirilmiştir. Dinimizde dört delil vardır: Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas. Bu dört delile Edille-i şerıyye denir.

Âlimler, Kitap ve Sünnete dayanarak iskatın hükmünü bildirmişlerdir. Mesela Nur-ül-izah, Haşiye-i Tahtavi, Halebi, Dürr-ül-muhtar, Mülteka, Dürr-ül münteka, Vikaye, Dürer, Cevhere ve Birgivi vasiyetnamesi şerhi gibi kıymetli kitaplarda, ölü için iskat ve devrin gerektiği bildirilmektedir.

Tahtavi haşiyesinde buyuruluyor ki: (Bir kimsenin, kaza edemediği namazlarının iskatının yapılması için bütün âlimlerin sözbirliği (icma) vardır. Namazın iskatı olmaz demek çok yanlıştır. Çünkü bu hususta mezheplerin sözbirliği vardır. [Nesâî’deki] hadis-i şerifte (Bir kimse, başkası yerine oruç tutamaz ve namaz kılamaz. Ama onun orucu ve namazı için fakir doyurur) buyuruldu.) [s.356] Nimet-i İslâmdaki bu hadis-i şerif, Dürer’de de mevcuttur.

Görüldüğü gibi, iskat Kitap ve Sünnette vardır. Ancak, iskatın hükmü Kur’an-ı kerimden açıkça anlaşılmadığı için, âlimler, istinbat yolu ile çıkarmışlardır. Âlimlerin bu yol ile çıkardığı hükümlere Kıyas-ı fukaha denir. Kıyas-ı fukahayı inkâr edene mezhepsiz denir.

Mecmaul-enhür’de diyor ki: (Nefsine ve şeytana uyarak namazlarını kılmamış, ömrünün sonuna doğru buna pişman olup kılmaya ve kaza etmeye başlayan kimsenin, kaza edemediği namazlarının iskatının yapılması için vasiyet etmesi caizdir.) (Müstasfa)
Oruç, namaz, zekât borcundan başka, kul hakları, ödenecek borçlar, emanet, hırsızlık, dövmek, sövmek, alay, iftira, gıybet gibi hakların da iskatı yapılır. (Cila-ül-kulub)

Bazı din cahilleri, iskatı kabul ediyorlar, fakat iskat devri için, (Parayı, bir başka fakire hediye etmekle iskat nasıl yapılır, kim kandırılıyor?) diyorlar. İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: (Bir kimse, zekâtını fakire verse, fakir de zekâtı aldıktan sonra, getirip zengine hediye etse, zekât verilmiş olur.) [Zekât bahsi]
İskat işinde de, fakirin parayı, gönlü ile hediye etmesi gerekir. Gönlü ile hediye ederse, (Kimi kandırıyor?) denilemez. Herkes mülkünü dilediğine hediye edebilir. (Hidaye)

Bugün çok yerde iskat işleri dine uygun yapılmadığı gibi, zekât da ekseriya dine uygun verilmemektedir. Dine uygun verilmediği için “zekât kaldırılmalı” denilemeyeceği gibi, uygun yapılmadığı için de “iskat kaldırılmalı” denilemez. Dine uygun olarak nasıl yapılacağı bildirilir.

Bazı mezhepsizler “Orucun iskatına dair ayet vardır. Bekara suresinin (Hasta veya yolcular, tutamadığı günler kadar, diğer günler oruç tutar. [Yaşlılık veya şifa ümidi kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da] oruç tutmaya güçleri yetmeyenlerin bir fakir doyumu fidye vermeleri gerekir) mealindeki 184. ayeti, oruç iskatının gerektiğini emrediyor. Ancak namaz için böyle bir ayet yok” dedikleri halde, samimiyetsiz oldukları için, hiçbir mezhepsizin oruç için fidye verip iskat yaptığı ve oruç iskatını dahi tavsiye ettiği görülmemiştir. (Yarın devir nasıl yapılır?)

Devir ve iskat nasıl yapılır?

Ölü için yapılan iskatta, bir fakire nisaptan fazla verilebilir. Hatta, altınların hepsi, bir fakire verilebilir. Diyelim ki bir ölünün iskatı 25 kilo altın tuttu hepsi bir fakire verilse iskat yapılmış olur. Bu kadar altını bulmak zor olacağı için âlimlerimiz devir yolunu bildirmişlerdir. Bir yerden bir kilo altın ödünç alınır. Bir fakirle 25 kere devir yapılır veya 25 fakir bulunur, bir kere vermekle tamam olur.

Bütün namazlarının iskatı için vasiyet eden ölünün hiç malı yoksa veya üçte biri, vasiyete yetişmiyorsa veya hiç vasiyet etmemiş olup, veli kendi malı ile iskat yapmak isterse devir yapar. Fakat veli devir yapmaya mecbur değildir.

Bir aylık namaz iskatı için, beş altın lira veya 36 gram bilezik verilir. Bir senelik iskat için 36 x 12 = 432 gram bilezik gerekir.

Namaz kılmadığı yıllar x bir yıllık altın sayısı = fakir sayısı x bir fakire verilen altın sayısı x devir sayısıdır. Mesela, ölü 69 yaşında bir kadın ise, 60 senelik namaz iskatı için, 60 x 432 = 25920 gram altın, yani 25 kg ve 920 gram altın bilezik vermek gerekir. Bu kadar altını bulmak zor, hatta imkansız olacağı için devir yapmak gerekiyor. Elimizde 100 gram altın var ise, bir fakire 259 defa verip geri almak gerekir. Elimizde 1 kg altın var ise, 26 defa verip geri almak gerekir. Devire oturan fakir sayısı 26 ise, bir devirde namaz iskatı verilmiş olur. Fakir sayısı 13 ise iki devir yapmak gerekir.

Ölünün velisi, veya varislerinden biri veya bunlardan birinin vekil ettiği kimse, (Merhum .................. nin namaz iskatı için, bedel olarak, bu beş altını sana verdim) diyerek, beş altını birinci fakire sadaka niyet ederek verir. Sadakayı fakire verirken (hediye ediyorum) denmez. Sonra fakir, (Aldım, kabul ettim. Sana hediye ediyorum) diyerek bunu varise veya varisin vekiline hediye eder. O da teslim alır. Sonra, yine buna veya ikinci ve diğer fakirlere verir ve hediye olarak ondan geri teslim alır.

Bir aylık Ramazan orucu iskatı yaklaşık 1 altındır. 60 yıllık iskatı ise 60 x 7.2 = 432 gr bilezik eder.

Veli, altınları fakirlere her verişte, namaz veya oruç iskatı diye niyet etmelidir. Fakir de, veliye geri verirken, hediye ediyorum demeli ve veli teslim aldım demelidir. Veli, fakire verirken, (Falancanın şu kadar namazının iskatı için, şu altınları sana verdim) demesi lazımdır. Fakir de, (Kabul ettim) demelidir ve altınları alınca, kendinin mülkü olduğunu bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa önceden öğretilmelidir. Bu fakir de lutf edip, kendi isteği ile (Falancanın namazının iskatı için, bedel olarak şunu sana verdim) diyerek başka fakire verir. O fakir de, eline alıp, (Kabul ettim) demelidir. Alınca, kendi mülkü olduğunu bilmelidir. Emanet, ödünç gibi alırsa devir kabul olmaz. Bu ikinci fakir de, (Aldım, kabul ettim) dedikten sonra, (Aynı şekilde sana verdim) diyerek üçüncü fakire verir. Böylece namaz, oruç, zekat, kurban, sadaka-i fıtr, adak ve kul hakları, hayvan hakları için devir yapmalıdır. Yemin ve oruç kefaretleri için devir yapılmaz.

Ondan sonra, altınlar hangi fakirde kalırsa, lutf edip, arzusu ve rızası ile, veliye hediye eder. Veli alıp, kabul ettim der. Eğer fakir hediye etmezse, kendi malıdır, zor ile alınmaz. Veli bir miktar altını veya kâğıt para veya ölünün eşyasından bu fakirlere verip, bu sadaka sevabını da ölünün ruhuna hediye eder.
28022002


11 yorum

İskat konusunu

İskat konusunu araştırdım herkes bir şeyler söylüyor.Mantık dairesine uygun göremedim. Bu yaptığınız kandırmaca değil mi?. Kim kimi kandırıyor.
Allah(c.c) herkesi affeder.

10.01.2009 - misafir

inkar küfre kürek çekmek olur

İskat ve devir sadece bir tavsiyedir. eğer maddi imkanınız varsa imkanınız çercevesinde yaparsınız. Bu para ile ibadet borcunu silme ya da Allah ile pazarlık değildir. Sadaka hükümlerine biraz bakmanız daha iyi olacaktır.. ilgili hadislere göz atmanız ümidi ile

09.02.2009 - Panzehir

iskat

okuduğum kadarı ile iskatın sadece fakir ve ihtiyaçı olanlara yardımı teşvik etmesi hericinde her hangi bir hükmü yoktur.. kuranda ve sünnette bu tür bir uygulama yoktur ve dinen caiz değildir. bu görüşte olan arkadaşları allah ıslah etsin diyorum.. son olarakta şunu belirtmek istiyorum gökte uçan kuşun kanat çırpışından haber veren o yüce peygamberimizin bu konuda hayatı boyunca her hangi bir uygulamanın görülmemesi bu konuyu açık ve net olarak ortaya koymuş değilmidir..

30.03.2009 - demir

yorumculara

değerli arkadaşlar! iskat kefarettir. özellikle üç ibadet için iskat verilmekte; namaz, oruç ve yemin. yemin ile orucun kefaretleri ayetle sabittir, namazın ise kıyasla yapılmaktatır. yani kısacası iskatın inkari küfürdür. ama uygulamasına bir şey diyemem. bana göre yanlış tarafları vardır. alıp vermesi, paylaşılması vs. gibi. cümleten Allah razi olsun!

18.08.2009 - hasan

dini paraya satanlara

dini paraya satanlara yazılar olsun

16.08.2011 - misafir

devir ve iskat

Yukarda doğrusu bildirilmiş olduğu halde,bize düşen kabul etmektir.Zıttına yazılaçak olanların kıymeti harbiyesi yoktur.Yalnız kendileri hakkında ip ucu vermiş olurki,bunların yolu mezhebsizliğin mezheb edildiği batıl yoldur.

22.11.2011 - şerif Yıldırım

Allahtan

Allahtan korkmazmısınız.Iskatı inkar edeni küfrürle suçluyorsunuz.Bu konuda peygamberin sahabenin tabiinin bir uygulamasını gösterin.Din tüccarlığı yapan bazı gruplar bunun savunuculuğunu yapar çünkü paraları fakirlere değil kendi ceplerine yerleştirir.parası olmayan fakire ıskat vreeceksin diye ineğini sattırırlar.BEŞ YILDIZLI OTELLERİ ARATMAYACAK YURTLARINA PEŞKEŞ ÇEKERLER.hesabını veremezle. Halkın mallarını haksız yere yiyen haham ve papazlar kuranda kötülenirken bizim dinin hocaları bu ayeti kendilerine hiç almazlar mı

15.05.2012 - misafir

CVP:Allahtan

Ne o hayırdır 5 yıldızlı otellere aratmayan yurtlar bir yanına mı batıyor? Senin 5 yıldızlı dediğin yerlerde KARI oynatmıyorlar. Kumarhane bataklığı da değil! Hele meyhane hiç değil. Çocuklarının rızıklarına her gün bir paket sigaraya verenler, günlerini meyhanelerde geçirenlerle doluyken dünya.. İki kuruş paralarını rus nataşalara yedirirken millet. Ya da son model telefnlar alırlarken.. Toplasan bir cep telefonu etmeyecek ISKAT PARASI'na dev aynasından bakmaya utanmıyor musun? Dünyada bir avuç inançlı kişilerin dişlerinden tırnaklarından artırdıkları ile kurup Allah'ın kelamını öğrensinler diye yaptırdıkları binalara mı göz dikmeye başladın?

Bunlar inanç meselesidir. Sen inanmıyor olsan da bırakın inanlar inandıkları gibi yaşasınlar..

sevgi ile

15.05.2012 - sevgi ile

Diyorsun ki Sudi krallarda ve diktatörlere günah yok

Selam' un Aleyküm

" Allah için zulüm edenler ya da adaalet için aatıl bilimlerini kullananlar gözlerinin önündeki perdeleri göremezler "

Senin yaptığın şu yorumun karşısına geçip ağlamamak elde değil.
Senin hesabına göre o zaman Sudi krallar, diktatörler, zengin olanlar namaz kılmasa da olur.
Ne gerek var değil mi ? Çünkü 3:1 malını verince Allah tarafından affedilir.

O zaman haydi gel beraber dümen çevirelim madem namazdan düşecez, zengin olalım hemencik değil mi?
Nasıl olsa malının 3 de birini verene günah yok senin tabirince. Heee şimdi sen bir de laf atarsın dersin ki malını helal yolla kazananlar için iskat vardır. Allah aşkına bu devirde kaç kişi malını helal yolla kazanabiliyor bana onun yolunuda söyle bilelim.

Birileri tutupta namazı para ile change eder ise başka birileri de bu change offisine para yatırır. Hatta borsa oynar. Çünkü para ile ibadeti kıyasladınız. Şeytan da Adem ile kendini kıyaslamıştı da kendini üstün görmüştü ve Allah' ın seçimine isyan etmişti.

Iskatı savunanlar fitnecidir. Açık olarak budur ve kendi zenginliklerini gösteriş yaparlar ya da imanlarını para ile biçerler. Iskatı savunanlar Allah' ın muhasebecisi mi ? Allah' ın tüccarı mı ? ki ibadete karşılık değer biçiyor ? Yoksa onlar fitnecilerin daniskası mı ?

Delilim bu söylediklerimdir, haydi iskatcılar bana delil gösterin ki Muhammed ( S.A.S.) ve Ehli Beyti ile Ashabında iskat yapanları bana açıklayınız. İddia edipte oradan buradan duyduklarınız okuduklarınız ile değil, Kur'an-ı Kerim ve sünnette gösteriniz. Gösteremez iseniz ki asla yapamayacaksınız. Allah' tan korkun ve muhasebeci, tüccar kesilmeyin Allah adına. Bunu peygamberler bile yapmadı... Rahatlığınızı , zenginliğinizi içinde nasıl olsa kumar oynanmıyor, fuhuş yapılmıyor diyerek anlatmayınız, gösteriş yapmayınız. Unutmayın ki kiliselerin içinde de kumar oynanmıyor , fuhuş yapılmıyor. Ama burjuva anlayışı kilise içlerinde buram buram tütüyor... Allah' a çok şükür bizler zengin fakir olmaksızın saf tutan ümmetiz. Muhammed Ümmeti...

Kul
Aleyküm Selam

16.05.2012 - Ziyaretci

CVP:Diyorsun ki Sudi krallarda ve diktatörlere günah yok

İskat nedir önce onu araştırın öyle konuşunuz. İskat ile namazlar af olunmaz. onu da nereden çıkartıyorsunuz? Anlamını saptırarak asıl siz dinde olmayan şeyi sokuyorsunuz.

İskatta asıl, oruçtur. Kişi bilerek terk ettiği oruçlar değil, hastalık vs gibi durumlardan dolayı tutamadığı oruçlar göz önünde tutulur.

İskat müslüman içindir. Yani namazında abdestinde olanlar, ibadetlerini dört dörtlük yapanlar için olurda kazaya bıraktığı oruc düşünelerek yapılmaktadır. Namaz mevzusuna gelince, Namazın yerine geçsin diye değil, SADAKA niyeti ile verilir.

Hadis ve Ayet arıyorsanız Özürlü olarak tutulamayan oruç ve SADAKA bahsine bakabilirsiniz. İSKAT ne farzdır ne de VACİP.. Bu bir tercihdir. Kılınmayan bir vakit namazın bile ASLA yerine geçecek değildir.

Bu bir tercih meselesidir. Bir CEP TELEFONU, bir PC ya da bir TELEVİZYON bedeli kadar etmeyen miktar için YORGAN yakılmaz. O kadar çok insanlığı düşünüyorsan, TV BAŞINDA hergün harcanan onlarca SAATİ sorgula.. Paradan bin kat değerli değil mi ZAMAN! Reklamlarda özendirilip lüzümsuz tüketimleri sorgula.. bunlar değil de, Kulluk vazifesinde eksiklere karşı SADAKA temelli kuran talebelerine yapılan BAĞIŞ mı gözünüze batıyor?

Keşke daha cok imkan olsa, her sene ölenlerimiz için kurbanlar kestirebilsek, bol bol sadakalar versek, o kuran bülbüllerine bol bol hatimler okutturabilsek..

Sadaka ile alakalı hadisleri okuyunuz

17.05.2012 - sevgi ile

Selam' un Aleyküm Namaz da

Selam' un Aleyküm

Namaz da İskattan bahsediyoruz. Hani oruç ve yemin etme ile bir kıyaslanlar var ya işte yazık o insanlara.
Asıl sen konuyu anlamamışsın

Kul

Aleyküm Selam

17.05.2012 - misafir