Zehirli | Konular | Kitaplar

İBNİ TEYMİYYE KİMDİR?

İsmi, Ahmed b. Abdü’l-Halîm İbn-i Abdillâh b. Ebi’l Kâsım ibn-i Hadır en-Nemîrî el-Harrânî ed-Dimeşkî el-Hanbelî, Takiyyüddîn ibnü Teymiyye’dir. Harrân’da[3] doğdu (661 H.) Babası onu Dimeşk’e götürdü. Orada yerleşti ve meşhur oldu. Verdiği bir fetvadan dolayı Mısır’a çağrıldı. Oraya gitti… Orada bir müddet hapse atıldı. Sonra, İskenderiyye’ye nakledildi. Sonra, serbest bırakıldı ve 712’de Dimeşk’e gitti. 720 tarihinde orada tutuklandı. 728 senesinde, Dimeşk kalesinde tutuklu iken öldü.

İbn-i Teymiyye, Felsefe ve Mantık ilimlerinde araştırması çok olan birisiydi. Lisânı fasîh idi. Yirmi yaşına varmadan ders okuttu ve fetva verdi. Eserleri çoktur.

Hâsılı O, yedinci asır Hanbelî fıkıh ve hadîs âlimlerinden, şâz görüşleri bol olan birisidir. Şâzlarının bol oluşunun da, değişik sebebleri vardır. Bunlar, akîde, fıkıh ve üslûb olmak üzere üç tanedir.

Mîzâc ve ahlâkı çerçevesinde doğan ve gelişen üslûbuyla, olması îcâb eden veya olabilecekten daha fazla bir cesâret, hiç olmaması lâzım gelen tepeden bakma, boyundan büyük olan nice büyüklere karşı, akıl almaz bir saldırganlık, acelecilik, muğalata ve benzeri sebeblerden doğan bıktırıcı tekrarlar, çekilmez tenâkuzlar sergilemiştir. Tenâkuz ve tekrarları çizildiği takdirde yazdıklarının neredeyse dörtte biri bile kalmayacaktır. Kitablarını aklı havada bir kara sevdalı edasıyla değil de, bir ilim adamı ciddiyeti ile okuyacak olan herkes bu hakikati görebilecektir. “İktizâ”sı, “Kâidetün Celîle”si, “Furkan”ı, “Ubûdiyye”si, Akîdeye dâir kitabları, Fetâvâ’sının akîdeyle alakalı kısımları, birindeki cümleleri diğerinde biraz değiştirilen, zaman zaman da hiç değiştirilmeden aynen tekrarlanan sözlerden meydana gelen cinsindendir.

Yerine göre zâhiri, yerine göre filozof, yerine göre de Ehl-i Sünnet vasfıyla temâyüz etmiştir. Ne zaman ve nerede hangi cepheden olması lâzım geldiğini buna kanaat getirdiyse, o tâifenin düşünce ve müdafaalarıyla karşı tarafa saldırmış ve esasen başkalarına âid olan malzemeleri kendine mâlederek, onların kendi tahkiki olduğu zannını uyandırmıştır. Yerine göre Ehl-i Sünnet olup Ehl-i Bidata karşı, zaman zaman Ehl-i Bid’at fikrinden yana olup Ehl-i Sünnete karşı, bazen de felsefecilerden yana olup diğerlerine karşı amansız bir muharebe vermiş ve nihayet ilim adamlığını, muztarib mütefekkirliği (!) içinde kurban etmiştir.

Hüseyin Avni KANSIZOĞLU İnkişaf Dergisi, Sayı: 7

İbn Teymiyye

el-Kevserî merhum, et-Ta‘akkubu'l-Hasîs limâ Yenfîhi İbn Teymiyye mine'l-Hadîs ve el-Buhûsu'l-Vefiyye fî Müfredâti İbn Teymiyye adını verdiği eserlerinde bir kısım hadisler hakkındaki tavrını ve şazz görüşlerini tenkit ettiği İbn Teymiyye'nin özellikle itikadî konulardaki tutumunu hemen her çalışmasında eleştirmiştir. Özellikle birinci eserinde, İbn Teymiyye'nin Minhâcu's-Sünne'de ele aldığı birçok konuda sahih hadis mevcut olduğu halde o konularda hadis bulunmadığını veya mevcut hadislerin güvenilmez olduğunu söylemesini tenkit etmektedir. Diğer benzerleri gibi bu iki kitabı da basılarak ilim alemine kazandırılmayı beklemektedir.

Gerek Makâlât'ında, gerekse diğer telifleriyle, ta'lik ve takdim yazılarında sık sık İbn Teymiyye'nin görüşlerine değinmiş ve kendisine zaman zaman oldukça ağıra kaçan eleştiriler yöneltmiştir. Bunların başında İbn Teymiyye'nin, Yüce Allah'ı, mahlûkâta mahsus özelliklerle tavsif etmesi gelir. Her ne kadar İbn Teymiyye, "teşbih" ve "tecsim" olarak ifade edilen tavra katılmadığını belirtmişse de, izlediği yolun sonunun teşbih ve tecsime çıktığı da bir gerçektir. Bilindiği gibi İbn Teymiyye, gerek hayattayken, gerekse vefatından sonra en fazla eleştiri alan âlimlerden birisidir. Geniş ıttılâı, güçlü hafızası ve keskin dili ile o da pek çok büyük âlime ağır eleştiriler yöneltmiştir. Bıraktığı çok sayıda eser, büyük yankılar ve derin tesirler uyandırmıştır. Günümüzde Suud merkezli Vehhabîlik hareketi ile Selefîlik diye anılan akım, İbn Teymiyye'nin kalıcı tesirinin en büyük ve somut iki göstergesidir.


75 yorum

fazla söze hacet yok

fazla söze hacet yok arkadaş çok hoş açıklamış

25.03.2008 - misafir

iyi iş yapanlar her zaman

iyi iş yapanlar her zaman korunur ve onlar diğerleri ile bir tutulmaz.sapıtan, peygamber zamanında yaşasada sonunda sapıtmıştır,sen onları kurtaramazsın. hak yolda olan en karanlık kuytu kuyuda dahi hak yoldadır, unutulmaz.bizim için bir dost yüzü görmek her zaman için gönül sevinci olacaktır.

12.01.2009 - abık

Teymiyyenin

Teymiyyenin Yanlışlarından bazı örnekler verirseniz sevinirim Allah razı olsun

06.02.2009 - misafir

onun fikirlerini bugün

onun fikirlerini bugün kendisini vehhabi idye bilidiğimiz bir grup tatbik etmektedir.Onlarda kendilerini hanbeli mezhebinden olduklarını söylerler ama alkası yoktur.......

03.06.2009 - misafir

nasihat

akidede ibni teymiyyenin bir sorunu yoktur onun akidesi selefi salihinin akidesidir bakınız ebu hanife fıkhul ekber imam ahmed şerhus sünne imam darimi erreddu ala cehmiyye imam berbehari şerhus sünne ibni batta el ibane imam acurrri eş şeria imam lalekai itikatus ehli sünne vel cemea gibi ehli sünnet kitabları baka bilirsin vesselam

24.07.2009 - burhan

o ehli sünnetin kalesidir

o ehli sünnetin kalesidir hem diliyle hem kalemiyle hemde kılıcıyla cihad etmiştir allah ondan razı olsun

24.07.2009 - misafir

ibni teymiye

ibni teymiye hakkında bu kadar ağır ithamlarda bulunuluyor bu kişnin ehli sünnet anlayışına aykırı olan görüşleri nelerdır ,dinden çıkacak kadar ağırmıdır merak ediyorum bu hususları iyibilen bir kişinin bunları delil ve kaynakları ile birlikte yazmasını önemle istırham eder saygılar sunarım. fahri islam hukukcusu Enver hoca:

28.07.2009 - Enver hasan

ibni teymiye

ibni teymiyenin ehli sünnet inancına veya ictihat anlayışına aykırı olduğu söylenen görüşlerinin tamamının delil ve kaynakları ile birlikte bana bildirilmesini önemle istirham eder saygılar sunarım .

28.07.2009 - Enver hasan

selefiler ve vahhabiler

selefiler ve vahhabiler günümüzde Kur'an ve sünnete en çok sarılan kimselerdir. Türkiyede vahhabilere olan bu düşmanlık nereden geliyor bilmiyorum. bunu bilen birisi varsa lütfen soylesin.

08.08.2009 - misafir

ehli sünnet

teymiye hanbeli fıkıh ve hadis alimi iken mezhepsiz oldu yani kuranı hadisi kendi görüşlerine göre tefsir etti islamda olanla olmayanı karıştırdı. islam alimleri onun bütün söylediklerini vesikalarla çürütmüş geçersiz kılmışlardır.
14. asrın irşad kutbu abdulhakim arsavi onun için dini içinden zedeleyen mülhiddir buyurdu.

15.08.2009 - misafir

çok hoş mu açıklamış!.

çok hoş mu açıklamış!. yoksa senin nefsine hitap eder bi şekilde mi yazmış.Allah siziıslah etsin kendini islam yoluna adamış bir insan hakkında nasıl olurda böyle bi yazı yazarsınız

18.08.2009 - misafir

size prof.muhammed ebu zehra

size prof.muhammed ebu zehra nın mezhepler tarihi kitabını tavsiye ederim .temin edip okursanız çok istifade edeceksiniz inşaallah.

18.08.2009 - misafir

allah razı olsun ibni

allah razı olsun ibni teymiyyeden

23.08.2009 - misafir

esselamünaleyküm

s.a arkadaşlar bu yazıyı yazan arkadaşımız mademki yazdı neden bir acıklama getırmıyor ben tesadufen araştırırken buldum burayı ibni teymiyeye cübbeli ahmet hoca tamamiyle karşıı cünkü bir videosunda ibni teymıyenın cennet ve cehennemın sonu oldugunu beyan ettıgını söyluyor bakıyorum ama hıc yazılı gercek yok arkadaslar bu konuda gercek bılgısı olan varsa ne olursunuz ilim yonunden bızlerı bılgılendırın laf kalabalıgı yapmak deyıldır amacımız sonucta ıyıde olsa kotude olsa bu dın bızım herşeyı bılmemız lazım

17.09.2009 - mehmet aslan

etrafımda ibni teymiyenin

etrafımda ibni teymiyenin ylundan gidenler çok war we bunlara kalsa kendileri dışında herkez kafir oy kullanan askere giden tasawwuf ehli tarikat ehli dewletin koyduğu kurallara uyan daha neler neler ama şunu unutuyorlar herhalde Rasulullah buyuruyor ki namaz kılan bi müslüman kardeşine kafir diyen kişi dinden çıkar yani Allah ıslah etsin de onların indinde kafirde oldum daha ne diyeyim

21.09.2009 - misafir

Konular