Zehirli | Konular | Kitaplar

Hayreddin Karaman ve Süleyman Ateş

Hayreddin Karaman 26 Ekim 2008 tarihinde Yeni Şafak'ta şunları yazmış:

M. Abduh, Reşîd Riza ve Süleyman Ateş gibi çağımıza yakın veya çağdaş bazı alimlere göre ellerinde, aslı kısmen bozulmuş da olsa bir ilâhî kitap bulunan Hristiyanlar ve Yahudîler gibi Ehl-i kitab da, şirk koşamadan Allah'ın birliğine ve ahirete iman eder, salih amel işlerlerse, Son Peygamber'i de –bildikleri takdirde- inkar etmemek şartıyla ahirette kurtuluşa ererler.

"Polemik Değil Diyalog" isimli kitapta (Ufuk Kitap, 2006) yer alan bir konuşmamda yukarıda özetlediğim bilgileri verdim. Görüş sahiplerinin delillerini açıkladım, çağdaş görüş daha yeni olduğu için onun delillerini daha geniş olarak açıkladım. Tabii konuşma, yazmadan farklı olduğu, ifadeler arasında dağınıklık bulunduğu için bazı kimseler yanlış anladılar, bazıları da fırsat bulmuşken bunu kötüye kullandılar.

İyi niyetliler için bir daha tekrar edeyim:
1. Yukarıdaki görüşleri ben, kendi görüşüm olarak söylemedim, sahiplerini zikrederek naklettim (Bak. s. 28, 29, 35, 42).
2. Bana göre dördüncü görüşe sahip olan kişiler de İslam alimleridir.

***

Hayreddin Karaman'ın "İslam alimi" olarak bahsettiği Süleyman Ateş 23 Ağustos 2008 tarihli Vatan Gazetesi'ndeki yazısında Cehennem'in ebedi olduğunu inkar etmektedir. Bu inanışın hükmü aşağıda yazılacaktır. 3 Ocak 2008 tarihli makalesinde ise şunları yazmaktadır:

Hollanda’dan yazan okurumun ilk sorusunu dün cevaplamıştım. Bugün cevaplayacağım iki soruyu hatırlatmak için tekrar buraya alıyorum: “2- Yurt dışında yaşayan biz Müslümanların, gayrimüslimlere İslâm dinini tebliğ etme yükümlülüğümüz var mı? 3- Gıda maddelerine ilave edilen katkı maddelerini (domuz eti, domuz yağı gibi...) nasıl değerlendirmemiz gerekir?”

CEVAP: 2- Tebliğ meselesi, insanların gücüne göredir. Elinizden geliyorsa gayrimüslimlere İslâm’ı anlatırsınız. Ama anlatımınız bir yarar sağlamaz da tepki uyandırırsa böyle bir şey yapmak asla doğru olmaz. Kaldı ki onlar da zaten kitap sahibidir. Kendi kitaplarına göre amel eder, Allah’a şirksiz inanır ve O’na ibadet ederlerse Kur’ân’a göre kurtuluşa ererler.

***
Süleyman Ateş 10.11.2007 tarihli Vatan Gazetesi'ndeki yazısında Cehennem'in ebedi olduğunu inkar etmektedir. Sözlerini aynen alıyorum:

İnanan hiç kimse cehennemde yıllarca değil, bir an bile kalmak istemez. Çünkü oranın bir anı binlerce yıla bedeldir. Siz eğer rahman ve rahim Allah’ın, her ne suretle olursa olsun suçluları bir yıl değil, bin yıl değil, milyon yıl da değil, milyarlarca, sonsuzca cehennemde cezalandıracağını düşünüyorsanız, buna vicdanen ve gönül rahatlığıyla evet diyebiliyorsanız size söyleyecek bir sözüm yok. Suçluların, cezaları ne kadar uzun sürse de bir gün arınıp çıkacakları sizi rahatsız ediyorsa bu sizin merhamet düşüncenizle ilgili bir sorundur.
...
Yalnız Allah, insanların düşüncesine göre karar vermez, suçlu da olsa kullarının yararına göre karar verir. Benim gönlüm sonsuzca azabı kabul etmiyor ve Allah’ın bu kadar acımasız olacağını asla düşünemiyorum. Allah’ın rahmeti her şeyi kaplamış ve gazabına baskınken nasıl olur da en çok yüz yıl da sürse sonsuzca hayat karşısında bir an gibi kalan şu dünya yaşamındaki suçlar için (tamamı suçla geçmiş olsa da) milyarlarca, hatta sonsuzca azap eder? Nerede kaldı O’nun merhameti? Kur’ân’ın ifadelerini basit mantık oyunlarıyla değil, asıl amacı içinde düşünmek gerekir. Amaç, korkutup insanları kötülükten caydırmaktır.

----------------------------------
Süleyman Ateş bu inancında İbni Teymiyye ve İbni Kayyım'ı takip etmiştir. Halbuki, fena-i nar [Cehennem'in son bulacağı] görüşü açık nasslara ve icmâ-i ümmete aykırıdır:

Cennet ve cehennem hayatının ebediliği, Kur'an, Sünnet ve İcmâ ile sabit zarurat-ı diniyyedendir. Konuyla ilgili ayet ve hadisler burada zikredilemeyecek kadar fazladır. Ümmet seleften halefe bu itikat üzere icma edegelmiştir. İbn Hazm, "Merâtibu'l-İcma"da cennet ve cehennemin ebedî olduğu konusunda icmâ edildiğini ve bu icmâ'a muhalefet edenlerin küfründe icmâ bulunduğunu söyler. (Dr. E. Sifil, Milli Gazete, 24 Temmuz 2004)

E. Sifil'in bir makalesinden naklettiğim bu pasajdaki cümleler, Dr. Cibril Haddad'ın bir makalesinde İmam-ı Sübki'den nakledilmektedir:

The doctrine of the Muslims is that Paradise and Hellfire do not pass away. Abû Muhammad Ibn Hazm has reported Consensus on the question and the fact that whoever violates such Consensus is a disbeliever (kâfir) by Consensus. There is no doubt over this, for it is obligatorily known in the Religion and the evidence to that effect is abundant. (Al-Subkî, al-Durra al-Mudiyya fî al-Radd `alâ Ibn Taymiyya (3rd epistle, al-I`tibâr bi Baqâ' al-Jannati wa al-Nâr p. 60)).

Zahid el-Kevseri diyor ki: "Cennet ve Cehennem'in ya da bunlardan birisinin baki olduğunu inkar edenlerin tekfiri, Ehl-i Hakk'ın icmâ'ına dayanır." (Makalat, 377) "Cennet ve Cehennem'in baki olduğu hususu Kur'an, sünnet ve yakini icma ile sabittir."(Makalat, 450)

Muhammed Hadimi diyor ki: "Küfrün gailesi yani en büyük mefsedeti [zararı], Cennet'e girmekten mahrumluk ve Cehennem'de müebbed [sonsuz] azabdır. Kat'i naslarla [ayet ve hadislerle] ve Ehl-i sünnetin hepsinin icmâiyle böyledir." (Berika, Kahraman Yayınları, c.2, s.466)

İmam el-Eş'arî şöyle yazıyor: "Ehl-i İslam bir bütün olarak şöyle demiştir: "Cennet ve Cehennem'in sonu yoktur. Bu ikisi baki kalmaya devam edecektir. Aynı şekilde cennetlikler Cennet'te nimetlenmeye, cehennemlikler de Cehennem'de azap görmeye sürekli olarak devam edecektir. Bunun bir sonu yoktur. Allah'ın malumat ve makduratı için de bir son nokta ve sınır mevcut değildir."(el-Eş'arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, 164 - İnkişaf Dergisi no:7'den naklen)

İmam-ı Şarani diyor ki: "Her kim (Cehennem fani olacak) derse, o kimse sahih senedle nakledilen hadisin iktiza ettiği mananın dışına çıkmıştır ve Peygamberin (aleyhisselam) getirdiği ayet-i kerimeler ile Ehl-i sünnetin, adil imamların ittifak ettikleri şeye muhalefet etmiştir. (Resule karşı gelip, mü'minlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde bırakır ve Cehennem'e sokarız; orası ne kötü bir yerdir.) [Nisa 115]"(Muhtasaru Tezkiretil Kurtubi, Bedir Yay., s. 302)

İmam-ı a'zam Ebu Hanife diyor ki: "Cennetlik ve cehennemlikler girdikten sonra cennet ve cehennem yok olacaktır diyen kimse de orada ebedî kalışı inkâr ettiği için, kâfir olur." (Fıkhu'l Ebsat)

Küfrü açık bir kişiyi Müslüman olarak tanımlamak, İslam alimi diyerek tazim etmek ayrıca küfürdür.


13 yorum

yorum

kardeşler o insanlari müslüman görerek bir müslüman edsıyla dinlemeyin onlar müslüman değil. çünkü şirk üzeredirler yüce ALLAHımızın yahudiler ve hıristiyanlar cennete giremezler ayetine ters bir sundukları için bunlar şirk üzeredir dolayısıyla kafirdirler. bunları dinlemek çok ama çok tehlikeli çünkü bunlar din konusunda bilgili münafık ve zındıklardan oluşan insanlar bilgimiz çoğuna eş değer değildir bundan dolayı iyi ile kötüyü ayırd edemeyiz zaten şimdi moda ettikleri sistemleri 40 doğru söyleyip bir bid;adı kafalara sokmaktır dolayısıyla islamı parcalamaktır. hepinizden ALLAH razı olsun

06.04.2009 - abdulkadir ortayol

Süleyman Ateş ve Hayrettin Karaman Diyanetin Ankara Ekolünden

Bu adamlara dikkat etmek lazım.
Süleyman Ateş ve Hayrettin Karaman Diyanetin Ankara Ekolünden... Ankara üniversitesi çevresinde yuvalanan mezhepsizler çoktan Diyaneti ele geçirmişler. Başkan da bu fikirden gibi duruyor.

11.04.2009 - freef

Maşallah, Ne kadar samimi

Maşallah,
Ne kadar samimi bir müslümansınız Abdulkadir bey?
Bir insanı tekfir etmek ne kadar da kolay? Allah muhafaza, bir insanı müslüman olduğuna dair bunca delil ve işaret varken, sırf ilmi düşüncesi farklı diye tekfir eden bir insanın esas önemli bir problemi var demektir.

Artık bunu bırakın kardeşim, gidin dininizi en iyi şekilde öğrenmeye bakın, ona buna "kafir" demek en iyi ihtimalle bir kuru cehalet ve bilgisizlik demektir zannımca.

21.05.2009 - misafir

Ben Müslümanım diyen, bir

Ben Müslümanım diyen, bir insana kafir diye atıfta bulunmak başka bir Müslümana yakışmaz!
Zira, Müslüman Müslümanın aynasıdır onda kendini görür de kendine ceki düzen vermezse bedbaht olup gider.
Size tavsiyem has kulluk ve has ümmetlik anlayışıdır.
Kur'an ve Hz. Peygamberin yolundan ayrılmamaktır. Bu ikisinin yanında;
Diğer 3. şahısların ne dediğinin hiçbir önemi yoktur!

29.05.2009 - misafir

hayrettin karaman reformist

hayrettin karaman reformist ve mezhepsizlerin önde gelenidir. hiç mi kuran okumuyorsunuz kuranda ne yazıyor bunlar ne diyor hayrettin karaman ehli sünnet değil 3 semavi din diyor ona göre hristiyanlarda, yahudilerde cennete girecek hiç cumaya gitmiyormusunuz ne diyor hutbede Allah indinde tek din İslamdır

17.05.2011 - soner71celik

dikkatli okuyun lütfen

2/BAKARA-80: Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdeh(ma’dûdete) kul ettehaztum indallâhi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu(ahdehû) em tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Ve (o emaniyyeye tâbî olanlar): "Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak (günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz)." dediler. De ki: "Allah katından bir ahd mi edindiniz?" (Eğer böyle bir ahd almışsanız) Allah ahdinden asla dönmez (Allah’ın ahdinde hilâf olmaz). Yoksa Allah’a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

2/BAKARA-81: Belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bihî hatîetuhu fe ulâike ashâbun nâr(nâri) hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Hayır (sandığınız gibi değil) kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa; işte onlar ateş halkıdır ve içinde de devamlı kalacaklardır.

23.05.2011 - misafir

2/BAKARA-80: Ve kâlû len

2/BAKARA-80: Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdeh(ma’dûdete) kul ettehaztum indallâhi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu(ahdehû) em tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Ve (o emaniyyeye tâbî olanlar): "Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak (günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz)." dediler. De ki: "Allah katından bir ahd mi edindiniz?" (Eğer böyle bir ahd almışsanız) Allah ahdinden asla dönmez (Allah’ın ahdinde hilâf olmaz). Yoksa Allah’a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

2/BAKARA-81: Belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bihî hatîetuhu fe ulâike ashâbun nâr(nâri) hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
Hayır (sandığınız gibi değil) kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa; işte onlar ateş halkıdır ve içinde de devamlı kalacaklardır.

23.05.2011 - misafir

HAYREDDIN KAHRAMANDA REFORMIST CIKTI?

YA INANMIYORUM YA !!! BU NE DUNYANIN CIVISI CIKMIS RESMEN BU SITEDEN NE KADAR COK OGRENIYORUM ... GERCI YAZI ICERIGI COK ACIK YAZILLMAMIS AMA....

''Bin kere mazlum olmak,Bir kere zalim olmaktan iyidir.Hazreti Ali (r.a)''

03.09.2011 - kül kedisi

"lailahe illallah muhammedürrasülullah".."hak din sadece İSLAM.

kem küm kıvırma fılırdak olma yok...1400 sene öncede şimdide kıyamet sabahına kadarda..cennetin anahtarıda..."LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDURRASÜLULLAH" dır..bunu dil ile söyleyen kalp ile tasdik eden müslümandır..eveleyen.geveleyen.kıvıran.fırıdak olan müslüman değil. o kadar...

23.02.2012 - misafir

islam

Allah bu siteyi iftira ve karalamalarla dolduran cahillere akil fikir versin.

19.03.2012 - Behzat

LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUR

LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUR RESULULLAH DİYEN HERKESE SANKİ HOŞGÖRÜ GÖSTERİYORMUSUNUZ? Bir sürü şart koşmuşlar insanları Ehli Sünnet kabul etmek için. İnsanlar mecburmu Eşari veya Maturidi olmaya ya da Selefi olmaya. ŞİİLERDE KELİMEİ ŞEHADET GETİRİYOR, onlara neden hoşgörüyle bakılmıyor. HANİ MUHAMMEDUR RESULULLAH DEMEYEN BİZDEN DEĞİLDİ YA, MUHAMMEDUR RESULULLAH DİYEN AMA SÜNNİ OLMAYANLAR NEDEN DIŞLANIYOR?

Sanki bütün Müslümanları MEZHEPÇİLİK yapmadan kabul ediyorsunuz da birde kalkmış Muhammedur resulullah demeyenlerle diyalog yapanları eleştiriyorsunuz. Tamam da siz SÜNNİ OLMAYAN AMA MUHAMMEDUR RESULULLAH DİYENLERLE ÇOK MU DİYALOG YAPIYORSUNUZ? Ne demek istediğimi anlamışsınızdır.

15.04.2012 - VAHDET

Allah sana akıl fikir versin

Allah sana akıl fikir versin de şeriatı hakkıyla sağlam kaynaklarından öğren sonra hüküm ver.

14.11.2012 - misafir

Tam olarak öyle değil.

Dil ile söylemek yetmiyor. Uygulamak lazım. Bazı Müslüman olmayanlar Çoğu Müslümandan daha müslümanca yaşıyor.

20.11.2013 - misafir

Konular