Zehirli | Konular | Kitaplar

ALİMLERİN İBNİ TEYMİYYE HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Hindistan'ın büyük alimlerinden allâme Muhammed Abdurrahman Silhetî, 1882 senesinde basılan kitabında şöyle diyor:

İbni Teymiyye, Vehhabîlerin büyüğü ve öncüsüdür. O şeyh-ül-islam değil, bid'at ve âsâm, yani sapıklık ve günahlar şeyhidir, önderidir. Vehhabîlerin bozuk itikadlarından ilk konuşan odur. Ve aslında, bu bozuk, sapık fırkayı ortaya çıkaran odur. Zamanından Sultan ikinci Mahmud Han zamanına kadar, zikri ve akideleri gizli kaldı. Sultan ikinci Mahmud Han zamanında, Yemen tarafından [Necd'den] Muhammed bin Abdülvehhab isminde biri zuhur etti. İbni Teymiyye'nin ölümü ile yok olan, üzeri örtülen ve İslam memleketlerinde eli kolu bağlı olan bozuk itikadları körükleyip ortaya çıkardı. Yeni bir din yolu tuttu. Ehl-i sünnet vel-Cema'at mezhebine uymayan bir bid'at kampı teşkil etti. (Seyf'ül Ebrar, s.26)

Hindistanlı Ehl-i sünnet alimlerinden Mevlana Muhammed Fadlurresul 1849 senesinde telif ettiği eserinde şöyle diyor:

Biliniz ki bu İbni Teymiyye bed mezheb [yolu kötü], nefsine mağlup, Ehl-i sünnetten hariç bir kimsedir. Allahü teala için cihet [yön] söylenir dedi. İmam-ı Sübkî ona reddiye yazdı. Tabakat-ı Sübkî'de bunlar anlatılmaktadır. Sonradan çıkan bu fırkanın [Vehhabilerin] onunla çok uygunlukları ve ilgileri vardır. (Tashih'ül Mesail, s.44)

İbni Teymiyye'nin Mü'min suresinin 36-37. ayetlerinde geçen Fir'avn'a ait bir sözü delil olarak öne sürerek Allahü teâlâ için cihet isnad ettiği anlaşılıyor: (Fir'avn, Ey Haman, bana yüksek bir kule yap; belki göklerin yollarına erişirim de Musa’nın Tanrısı’nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Fir'avn’a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Fir'avn’un tuzağı tamamen boşa çıktı.) [Mümin 36/37]

İbni Teymiyye'nin çağdaşı olan Ahmed b. Yahya el-Küllabî diyor ki:

"Keşke bilseydim, İbni Teymiyye Fir'avn'un bu sözünden Allahü teâlânın göklerin ve Arşın üzerinde olduğunu nasıl anlamıştır? Fir'avn (Musa'nın Allah'ı göklerdedir) dememiştir. Haydi Fir'avn'un dediğinden böyle anlaşıldığını farzedelim. Peki İbni Teymiyye, nasıl Fir'avn'un zannıyla istidlal eder? ...Demek ki İbni Teymiyye'nin, bu ayetten anladığı mana ve Allah'a cihet olduğuna dair itimad eylediği delil, Fir'avn'un görüşüne göredir. Akidesinde itimad ettiği delil Fir'avn'un zannettiği şey olup o Fir'avn inancının kurucusudur." (Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhâlifin, s.120-121.)

Büyük alim Yusuf-i Nebhanî diyor ki:

"Fir'avniye ismine hak kazanan, Allah'a cisim nisbet etmekte, benzetme yapmakda ve yön isnad etmekte Fir'avn'a muvafık kanaate sahip bulunan Haşviye taifesidir. Yoksa, noksan sıfatlardan münezzeh bulunan Allahü teâlâyı bu gibi şeylerin tamamından tenzih eden Ehl-i sünnet vel-cemaat topluluğu değildir." (Şevahidü'l-Hakk, s.223)

Kâdızade Ahmed Efendi, İmam-ı Birgivî’nin kitabının şerhinde şöyle diyor:

“[Allahü teâlâ] Gökte ve yerde değildir, mekândan münezzehdir. ..Mekân ve zaman O’nun şanına muhaldir. ..Sağda, solda, önde, arkada, üstte ve altta değildir....Allahü teâlâ cisim ve cismanî olmakdan münezzehdir. Bir tarafda [cihette] olmaktan da münezzehdir. ..İbni Teymiyye ve yolundakiler, Allahü teâlâ üst taraftadır dediler.” (Birgivî Vasiyetnamesi Şerhi, s.24).

Hafız İbni Hacer el-Askalânî, Ed-duraru’l-kâmine isimli kitabında, İbni Teymiyye'nin sahabenin büyükleriyle ilgili sözleri hakkında alimlerden bazı nakiller yapmaktadır:

“İbni Teymiyye Ömer ibnu’l-Hattab’a üç talak meselesinde ve Hazret-i Ali'ye de on yedi meselede Kur'anın nassına muhalefet etti diye isnadda bulunmuştur. Hazret-i Ebu Bekir ne dediğini bilen yaşlı birisi olarak müslümanlığı kabul etti, ama Hazret-i Ali çocukken İslamiyeti kabul edip bir kavle göre çocuğun İslamiyeti sahih değildir, demesi ve yine Hazret-i Ali hakkında, kendisi Ebu Cehil'in kızını istemiş ve ölünceye kadar onu severek unutmamıştır, demesi üzerine alimler ona münafıklığı isnad etmişlerdir. İbni Teymiyye Hazret-i Osman hakkında (Osman malı severdi) demiş ve (Peygamberden -aleyhisselam- istigasede bulunmazdı) dediği için ona zındıklık isnad etmişlerdir.” (Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhâlifin, s.410.)

İbn Hacer el-Askalânî (v. 852/1448) İbn Teymiyye’nin, İmâmiyye Şîası’nın otoritelerinden olan İbnü’l-Mutahher el-Hıllî’nin (v. 726/1325) Minhâcü’l-kerâme fî ma’rifeti’l-imâme (Tebriz 1286, Tahran 1298, Kahire 1962) adlı eserine reddiye olarak yazdığı Minhâcü’s-sünne en-nebeviyye fî nakzı kelâmi’ş-şîa ve’l-kaderiyye isimli kitabı üzerine yaptığı değerlendirmede diyor ki:

Telif esnasında kaynağını hatırlayamadığı bazı makbül/sahih hadisleri veya senedi zayıf da olsa bazı mevcut/sabit rivâyetleri mevzu olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. İbn Teymiyye, İbnü’l-Mutahher el-Hıllî’nin kullandığı hadislerin büyük bir kısmı mevzu ve çok zayıf olmakla birlikte, onun sözünü çürüteyim (tevhîn) derken bazan Hz. Ali’yi küçük düşürmüş, ifrat ve teşeddüde düşmüştür. (İbn Hacer, Lisân, VI, 319-320; a.mlf., Dürer, I, 71; Leknevî, Ecvibe, s. 174-176.)

Leknevî diyor ki:

İbn Teymiyye, İbnü’l-Cevzî (v. 597/1200) gibi hasen hadisleri mekzûb, birçok zayıf haberi de mevzû kılmış, hatta zayıf veya mevzû oluşu ihtilaf konusu olan birçok haberin, mevzû olmasında ittifak olduğunu iddia etmiştir. (Leknevî, Ecvibe, s. 174)

Ehl-i sünnet alimlerinden Yusuf Nebhanî, Şevahidü'l-Hakk'da diyor ki:

"İbni Teymiyye, dalgaları kıyıyı döven gürültülü bir deniz gibidir. Bazen sahile inci ve mercan bırakır; bazı zamanlarda da taşları ve midye kabuklarını attığı, pislikleri ve hayvan leşlerini bıraktığı olur." (s.46)

İbni Teymiyye'nin yaptığı naklin sahih olmadığını İbni Hacer-i Heytemi, ona karşı yazdığı reddiyelerinde dile getirmiştir. Bu, alimde bulunabilecek ayıpların en kuvvetlisidir. Güveni zayıflatan ve itibarı düşüren huyların en şenii, başkalarından sahih olmayan nakil yapmaktır. İsterse en kuvvetli hadis hafızlarından ve en ileri alimlerden olsun. Hafız Iraki el-Kebir'in onun hakkında söylediği "İbni Teymiyye'nin yaptığı nakillerin bir kısmına itibar olunmaz" sözüne kuvvet kazandırmaktadır. (s. 191)

"Aliyy'ül-kaari Şifa şerhinde diyor ki: Hanbelîlerden İbni Teymiyye, ifrata kaçmış bulunmaktadır. Zira Resulullah aleyhisselam efendimizi ziyaret için yolculuk yapmayı haram saymıştır. Halbuki ziyaretin yakınlık sebebi olduğu bilinmektedir. Onu inkara kalkan üzerine küfür ile hükmolunmuştur. Zira müstehab olduğunda ulemanın icmaı bulunan bir şeyi haram kılmak küfür olur. Bu, mübah olduğunda icma bulunan bir şeyi haram kılmanın da ötesinde bulunmaktadır." (s.188) (*)

"İbni Teymiyye'nin bozucu aklı ile muhalefette bulunduğu her şey, kendi uydurmasıdır. Kendi fasid inanışına göre, def edecek boş bir şüphe bulamadığı zaman "O yalandır" diye başka bir davaya geçer. Onun hakkında "İlmi aklından büyüktür" diyen, insaflı davranmıştır." (s.189)

"Ben, İbni Teymiyye'nin Minhacü's-sünnet kitabında Allahü tealaya cihet [yön] isnadını tafsilatı ile görmüş bulunuyorum... Selef-i salihinden böyle bir söz varid olmamıştır...Bilakis [İbni Teymiyye] onu kendi nefsinden çıkarıp ortaya atmış ve birçok yerde tekrarlayıp durmuştur." (s.203)

"İbni Teymiyye'nin kitapları basılmış bulunduğundan ve onların içinde Ehl-i sünnet inançlarına aykırı meseleler mevcut olduğundan dolayı, alimlere bu meseleleri açıklamaya yönelmek ve bu hususta halkı uyarmak lazımdır" (s.203)

"İbni Teymiyye'nin kelamındaki çekişme ve çelişmeye delalet eden şeylerden birisi de, kitaplarından bir kısmında söylediğinin, diğer eserlerinde ifade ettiğini nakzeder mahıyette olmasıdır. Bu, ya inançlarında hata edip dönüş yapmasından veya ilminin geniş ve eserlerinin çok olup fetvalarını ve ibarelerini yayıp dağıtması sebebiyle, daha evvelki kitaplarında yazdığını unutmasından meydana gelmektedir." (s.222)

(*) Not: İmam-ı Kastalânî, Mevâhib kitabında, "Rasulullahın Kabri Şerifini Ziyaret" kısmında diyor ki: "Kainatın efendisi Muhammed aleyhisselamın mübarek mezarını ziyaret etmek en yüce taat ve en şerefli ibadetlerdendir. Bunun aksine inanan kimse, Hak teala hazretlerine ve Rasulune ve müslüman ümmetine aykırı davranmış ve bu yüzden İslamiyet bağından kopmuş olur. Allah'a sığınırız." (Mevâhibü Ledünniye, c.2, s. 473)

İmam-ı Ebül-Hasen Sübkî buyuruyor ki:

"Resûlullah ile tevessül etmek, yani istigase etmek, ondan şefaat istemekdir. Bu ise güzel bir şeydir. Önceki ve sonraki İslam alimlerinden hiçbiri buna karşı birşey dememişdir. Yalnız İbni Teymiyye bunu inkar etdi. Böylece doğru yoldan ayrıldı. Kendinden önce gelen alimlerden hiçbirinin söylemediği bir bid’at çıkardı. Bu bid’ati ile müslümanların diline düştü."

Büyük âlim İbni Hacer-i Mekkî Fetâvel-hadîsiyye kitabında diyor ki:

"Allahü teâlâ, İbni Teymiyyeyi dalâlete, felakete düşürdü. Gözlerini kör, kulaklarını sağır etdi. Birçok alim, bunun işlerinin bozuk, sözlerinin yalan olduğunu bildirmişler ve vesikalarla ispat etmişlerdir. Büyük İslam alimi Ebül Hasen-il-Sübkinin ve oğlu Tacüddin-i Sübkinin ve İmam-ül’iz bin-cema’anın kitaplarını okuyanlar ve onun zamanında bulunan Şafi’î, Malikî ve Hanefî alimlerinin, kendisine karşı sözlerini ve yazılarını inceliyenler, sözümüzün doğruluğunu iyi anlar."

Mehazlar:

1. Muhammed Abdurrahman Silhetî, Seyf'ül Ebrar, Berekat Yay., İst. 1978.
2. Mevlana Muhammed Fadlurresul, Tashih'ül Mesail, Berekat Yay., İst 1976.
3. Ebu Hamid bin Merzuk, Bera’atü’l-Eş’ariyyin min Akaidi’l-Muhâlifin, Bedir Yay., İst 1994.
4. Yusuf-i Nebhanî, Şevahidü'l-Hakk, Fazilet Neşr., İst.
5. Kâdızade Ahmed Efendi, Birgivî Vasiyetnamesi Şerhi, Bedir Yay., İst.
6. İmam-ı Kastalânî, Mevâhibü Ledünniye, Hisar Yay., İst.

Hazırlayan: Murat Yazıcı


51 yorum

FARKINDA OLUNMAYAN TEYMIYYECİLİK

BAZI ŞEHİRLERİMİZDE İBNİ-TEYMİYYE NİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA VE ONUN GÖRÜŞLERİNDEN ALINTILAR DESTEĞİNDE, GÜNÜMÜZDE BAZI TOPLUMSAL OLAY, SİYASET VE YÜRÜTME-YARGI-YASAMA KONULARINDA YORUM VE PROPOGANDA İÇERİKLİ CD LER ELDEN ELE DAĞITILMAKTA OLDUĞUNU BİZZAT ŞAHİT OLDUM. SAPIK VEHHABİLİK CEREYANININ BU GİZLİ VE TEHLİKELİ YAYILMACI FAALİYETLERİ İBNİ-TEYMİYYEYİ TANIMAYAN FAKAT SAF BİRÇOK MÜSLÜMANIN BU TEHLİKELİ MEZHEPSİZ AKIMA SÜRÜKLENMESİNE YOL AÇMAKTA OLDUĞU ENDİŞESİNİ EDİNDİM. KONUNUN YETKİLİ MERCİLERE İLETİLMESİ VE CİDDİ ARAŞTIRILMASI VE ÖNLEM ALINMASI GELECEK DAHA BÜYÜK BOYUTLU YAPILANMA VE SORUNLARIN ÖNLENMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ZORUNLULUKTUR DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM.

14.12.2008 - TUNCER

mezhepsizlik

arkadaşa katılıyorum bizim ünv de var bir kaç arkadaş ne oldukları belli değil.çok tehlikeli bu vehhabilik akımı

15.03.2009 - misafir

ibn-i teymiye

arkadaşlar bırakın ibn-i teymiyyeyi filan herkes hesabını allaha verecek siz kendinize bakın imanım nekadar kuvvetli mahşer gününde halim ne olacak bunları düşünün

22.08.2009 - misafir

alim mi? cahil mi?

Şimdi yazı yazan arkadaşlar diyorlarki ibni teymiyye imanlı idi? Peki, olabilir kabul ediyoruz.
Bana söylerimisiniz şeytan imansız mı? Allahtan habersiz mi? Allahı bilerek de küfre düşüldüğünün örneği şeytandır. Şeytanın yaptığı hataya düşmeyin. Şeytan da mantığını kullanarak Allaha karşı gelmiştir. Din mantığı reddetmez ama din salt mantıkla açıklanamaz. Açıklanabilir diyenler şeytanın henüz yeni yaratılmış ademe secde etmemesini de mantıklı kabul ediyor olmamlılar. İşte ben bu yüzden ibni teymiyye ye itibar etmiyorum.

20.09.2009 - misafir

ilginç

burada bana kaç kişi Allahla görüştüğünü yazabilir. Arkadaşlar bizler akıl ile Allhın varliğına inanırız.aslında resulullah efendimizin getirdikleri ile imanımız oluşmuştur,yoksa bizlerde puta filan tapardık şimdiye kadar.bu yüzden Allahın muhatap Aldığı kimse, ona uyulur. o der şöyle şöyle yap biz derizki tamam sultanım. çünkü o seçilmiştir ona uymak gerekir o yüzden bakın hadislere sahabeler hep şunu demiştir biz resulullahtan bunu işittik. hiçbiriri dememiştir bana göre şöyle. O yüzden hep deriz ehli sünnet vel cemaat yolu hak yoldur çünkü biz resulullaha bakarız ashaba bakarız onlar neyi yaptıysalar biz onu yaparız.

11.02.2010 - misafir

simdi senin söylediğin

simdi senin söylediğin bastan sona mantıksız nasıl böyle bi yorumda bulunabilirsin..eğer ki sen hanefi mezhebinde veya baska bi mezhepteysen(4 hak mezhep dışındakiler sapık fikirlidir)) ve bu mezhep iimamlarınıniçtihadı üzerine amel isliyosan ibadetine onlara göre ayarlayıp yapıyosan sonra ben mezhepsizim diyorsan işte burda o bulunduğun mezhebin imamına haksızlık ediyorsun..imam rabbaniler abdulkadir geylaniler imam gazaliler hepsi 4 hak mezhepten birine uyup öyle yaşamışlar bunların ilmi ne kadar ki bide bu büyük alimlerin içtihadını beğenmiyorlar..zaten en kötü mezhep mezhepsizliktir..ashabın zmanından bahsetmişsin orayı zaten direk atlıyom bayağı bi ddin bilgin zayıf öğren ve sonra gel yaz buraya..birisi de rabıtaya bid'at demiş..allah inş sanada nasip eder de takva nasıl olurmuş onu anlarsın..ihlası nası kazanırmıssın onu anlarsın..o büyük evliyaullahı anlarsın..kerametleri anlarsın..kuran da ki ayetlerin zahiri anlamda acıklanmasının yetersiz olduğunu batini yönden de arastırılıp irdelemek gerektiğini anlarsın..huşu ile hayatını nasıl gecirebileceğini anlarsın..

26.02.2010 - misafir

ibni temiyenin

ibni temiyenin düşünceleri büyük alimler tarafından çok güzel bir şekilde açıklanmış,ancak yorumlardada küçük alimler savunmuş şimdi küçük alim olan bu savunucuların ilimleri büyük alimlerimizden dahamı fazla.yukardaki yazıda yazıyı yazan adam kendi yorumunu eklememiş alimlerin ibni temiye hakkındaki düşüncelerini yazmış daha neyin savunuculuğunu yapıyorsunuz.ibni temiye bi akım başlattı ümmetin yarısından çoğu sapık supuk düşüncelere girdi.vahabilik akımının kaynağı ibni temiyedir.bunu inkar edemezsiniz.vahabilik şuanda dünyada islamla bağdaşmayan hertürlü davranışlardan oluşuyor.kabir ziyaretine günah diye diye arabistanda sahabe mezarı kalmadı tahrif edilmedik.ellerinden gelse kabeyi yıkacaklar.şirkdir diye.evliyalara alimlere şuanda vahabilerin söylemediği kalmadı.ama dışardan baksan 10 numara müslüman sanırsın ama iman yok saygı yok sevgi yok bom boş adamlar.tevhid inancı diye diye yahudilerin hristiyanların yap dediğini yapıyolar.vahabilik islama hizmet etmiyorki.bitanesi demiş yukarda vahabiler afganistanda savaşıyor şehit diye.öncelikle hangi safta savaşıyor,taliban tarafındamı amerika tarafındamı.amerika tarafında savaşan afganlarda var.taliban tarafında dersen taliban uyuşturucu imparatorluğu kurdu afganistanda.şehitlik durumunu ise Allah bilir.Peygamberimiz döneminde bi sahabe şehit olmuş sahabeler şehit diye sölenirken peygamberimiz o şehit olmadı demiş.o malı için savaşdı yanımızda demiş.Vahabilerin ne için savaşdığını Allah bilir.Savaşda ölenlerinde şehit olup olmadınada Allah karar verir.ibni temiyeyi sanki sütden çıkmış akkaşık gibi övmeyin.arap kralıda vahabi adam altından tuvalet muslu kullanıyor.bu müslümansa ağa babanız arabistan kralı.o gelsin yazsın.

08.03.2010 - misafir

gerçekten çok güzel

gerçekten çok güzel açıklamışsın benimde yıllardır araştırdığım ve kabullendiğim bilgi ve duyguları harika bir şekilde yazıya dökmüşsün

28.03.2010 - erhan

karşı fikir

kasemullah kardeşim.amacım aslında sana cevap vermek değil sadece bildiklerimi seninle paylaşmaktır.vahhabilik bozuk bir fırkadır.nedenlerine gelince vahhabiliğin kurucusu olan adam tarihi olarak osmanlı zamanında bozgunculuk ve bidat'la suçlanmıştır.eğer osmanlı gibi ehli sünnetin vede tüm islam dünyaasının lideri olan bir devletin islam alimleri bu konuda fikir bildirmişse artık bunu tartışmamak gerekir diyorum.ayrıca osmanlıya isyan eden suud grubunnda resmi mezhebidir vahhabilik ve ingilizler bu mezhebin yayılmasını önemle desteklemişlerdir.mezhepsel içtihatlar hakkında knuşacak bir otorite değilim.bellilki burada yazan arkadaşlar bu konuda benden kat vekat bilgililer ama vicdani kanaatimide söylemeye bir mecburiyet gördüğüm için bunu yazıyorum.bu akaide sahip olanlar zamanında amerika tarafından kullanılmadılarmı ve adı malum olan suni örgütlerin bu inanca sahip oldukları açık değilmi.ki bunlar aslında küresel sermayenin emrindelerdir ve bu da aklı selim herkes tarafından kabul edilmektedir.hem şiilere bu kadar acımasıca yorumlar yapılıyorken neden konu vahhabiler olunca daha ılımlı yaklaşılması isteniyor anlıyamıyorum.tabi suud ailesinin konuşmadan olmaz.yanı başlarında ki ırakta müslüman kardeşlerimiz güyya bir büyük diktatörden canları bahasına hamiyet kaynağı amerika tarafından kurtarılıp demokrasiye kavuşurken suud krallığının demokrasiden nasiplenememesi vede nasiplenmeyceinin besbelli olması(nedenlerini bilmemek çok ayıptır sölemeye gerek bile duymuyorum)bu inancı benimseyenlere karşı şahsi bir tiksinti duymama sebep oluyor.ve her nedense mperyal güçler bir sebeple müslüman ülkelere çöreklenmek istediklerinde bulutların ardından hep bu bozuk fikri taşıyanlar ve onların teşebbüsleri orataya çıkıyor.okurken sabır göstereceğinizi umut ediyorum..saygılarımla...

02.04.2010 - misafirserkan

pekala değerli kadesim

pekala değerli kadesim sende hayatını yazanın kimler olduğuna taraf tutup tutmadığına dikkat et ..........allah bizlei ehli sünnetten ayrı olanlardan uzak eylesin............bizi ehli ünnetten olmayı nasib eylesin .....

08.04.2010 - veysi

allah zaman ve mekandan münezzehtir(ahiç birşeye muhtaç deildir

muhterem ;sen bugun peygamber efendimiz (sav)in kabrini ziyaret edenlere sizler şirk koşuyosunuz diyenleri görseydin pekala bu kadar emin konuşmazdın.....ben biliyorumki bunu dienler yeni yeni piyasaya çıkmış mürtedler deildir bumnların savunduğu görüş veya görüşler vardır...........allah bizleri hesap gününde yüzü ak olanlardan eylesin .....allah(cc)HİÇ BİRŞEY YOOKEN VARDI ŞEK VE ŞÜPHESİZ EZELİ VE EBEDİDİR nasıl olurda o mürtedler allah arşın üstüne istiva etti derler sorarım arsı yaratmadan önce neredeydi(haşa)?????????????

08.04.2010 - veysi

evet kardeşim. ALLAH ın

evet kardeşim. ALLAH ın huzurnda herkes kendi hesabını verecek, başkasının hesabını vermeyecek. Ama bir de İSLAM KAİDELERİNDENDİR EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER. Ben İslam kardeşelrimin bile bile yanlış yolda olmasını istemem eğer istersem o zaman hakiki mümin olmamış olurum. Bu adamda İslama çok ters fükürleri olmuştur ve ben müslüman kardeşlerimin bu sapık yoldan gitmelerini istemem. nasıl olur ki ALLAH gökte oturulur denir.SAPIK VAHHABİ fırkası da bu yoldan gelerek EFENDİMİZ S.A.V. in kabrini ziyaret etmek küfürdür diyorlar. Bu nasıl saçmalık? ONCA EHL-İ SÜNNET ULEMASI varken niye bir yanlış fikirlinin yolundan gitmek istiyorlar? Ben müslümanların iyiliği için söylütoum efen kardeşim. vesselam

14.05.2010 - misafir

selam kardeş afganlar

selam kardeş afganlar itikadda maturidi molla muhammed ömer kendisi müctehid olmasına ramen klasik hanefi

20.06.2010 - misafir

arkadaş demişki peygamber

arkadaş demişki peygamber zamanında mezhep yoktu.... olamazdı zaten çünkü peygamber vardı ...bugün peygamberlik bittiği için mezhepler vardır ve bunların 4ü hak kabul edilir.... bunlardan birine bağlı olmayan mezhepsizler itikadi yönden sapkınlık içindedirler tıpkı bu konu edilen sapık gibi. (adını asla ağzıma almam)
bugün mescidi dırar ve darül harp gibi konularla cümle içine çıkmış bu sapık yolun sapıkları çoluğu çocuğu camilerde namaz kılınmaz cuma namazı kılınmaz diyerek kandırıyor ve çocukların camiye gitmesine namaz kılmalarına mani oluyorlar... sizin islam anlayışınızın sapkınlığının bir delilidir bu olaylar.... ey eh-li bidat soruyorum : iman kalpte midir yoksa kanunlardamıdır seriat yok diyerekten bir toplumu kafir likle suçlamak gavurun kursunu ile öldürülse bile sehit sayılmaz demek islamla nasıl bağdaşır ... gavur malı diyerek hırsızlık yapmak sonra yine darul harp vardır faiz haram olmaz diyerek çatır çatır faiz yemek midir islam ..oysaki peygamberimiz (sav) faizin bütün çeşitleri ayaklarımın altındadır dememiş midir?

bre gafil ler kendinize gelin

10.07.2010 - misafir

islam

selamün aleyküm kardesler öncelikle söylemek isterimki kimse kimseye laf etmesin ama selefi kardesler ehli sünnete ve alimlere cok büyük hakaretler ediyorlar kimemi mesela yunus emreye, mevlanaya ,abdülkadir geylaniye.muhoddin arabiye imami rabbaniye daha sayimmi neredeyse butun alimlere hakaret ediyorlar agiza alinmayacak sözler söylüyorlar yazmak istedim ama terbiyem sizlerin söyledigi o igrenc sözleri yazmaya müsait degil anlayin artik neler söylüyorlar bu selefiler

19.09.2010 - misafir

Konular