Zehirli | Konular | Kitaplar

Havarilerle İlgili Çelişkiler

Hz. İsa'nın Havariler ile karşılaşması ve onları öğrenci olarak yanına alması olayı, Sinoptik incillerle Yuhanna İncilinde birbirinden çok farklı ve çelişkili olarak anlatılmaktadır.

Matta, Markos ve Luka İncillerine göre Hz. İsa, Galile (Celile) gölü kenarında faaliyet gösterirken önce, balıkçılık yapan Petrus ile onun kardeşi Andrea'yı, sonra Zebedi'nin oğullan Yakub ile Yuhanna'yı vaazları sırasında tanımış, onları öğrenci olarak yanuna almış ve onlara "Sizi insan tutan balıkçı yapacağım" diyerek kendi peşinden gelmelerini onlardan iste-miştir.

Hz. İsa'nın bu ilk Havarilerle karşılaşması Matta ve Markos'a göre Hz.Yahya'nın tutuklanmasından sonra olmuştur. Luka İncili bunun ne zaman olduğu konusunda herhangi bir tarih vermemektedir. Yuhanna İnciline göre Hz. İsa'nın Havarilerle karşılaşması, Hz. Yahya'nın tutuklanmasından önce olmuştur. Yuhanna'ya göre bu ilk karşılaşma, diğer İncillerde belirtildiği gibi Galile gölü kıyısında İsa'nın vaazları sırasında olmamıştır. Bu İncile göre balıkçılık olayı hiç ortada yoktur. Yuhanna'nın anlattıklarına göre ilk Havariler, Yahya'nın öğrencileri imişler. Petrus'un kardeşi Andreas, bir arkadaşı ile birlikte Beytanya'da Hz.Yahya'nm yanında otururken, oturdukları yerin önünden Hz. İsa geçiyormuş, bu sırada Yahya, Hz. İsa'yı göstererek "İşte Tanrı'nın Kuzusu" demiş. Bu sözü duyan Andreas ve arkadaşı Hz. İsa'nın peşinden giderek ona öğrenci olmuşlar. Andreas, daha sonra kardeşi Petrus'u da Hz.İsa'nın yanına götürerek ona öğrenci yapmış. Yuhanna'ya göre Beytanya'da gerçekleşen bu olayda, Hz. İsa'ya tabi olan ilk öğrenciler: Andreas, Petrus, Filipus ve Natanyel imiş. Bu durumda biz Sinoptik İncillerdeki bilgilere mi, yoksa Yuhan-na'daki bilgilere mi inanalım? Hz. İsa Havarilerle ilk olarak Galile gölü kıyısında mı, yoksa Beytanya'da mı karşılaştı? Bu karşılaşma, Hz. Yahya'nın tutuklanmasından önce mi, yoksa sonra mı oldu? İlk Havarileri, Hz. İsa'ya Yahya mı gönderdi, yoksa onları Galile gölünde balık avladıkları sırada Hz. İsa kendisi mi buldu? Uzayıp giden bu sorulara bir soru daha ekleyebiliriz. İlk Havariler Andreas, Petrus, Filipus ve Natanyel miydi, yoksa Petrus, Andreas, Yakub ve Yuhanna mıydı? Hepsi iki şıklı olan bu sorulardan birind şıkları doğru kabul edersek, Yuhanna İndlinin yazdıklarını kabul etmiş ve Sinoptik incillerin yazdıklarını reddetmiş oluruz. Yok ikind şıkları doğru kabul edersek bu defa Sinoptik İncillerin yazdıklarıın benimsemiş ve Yuhanna İncilinin yazdıklarını kabul etmemiş oluruz. Yani dört İndlin yazmış olduğu şeylerin tamamına birden inanabilmek imkânsızdır, birine inanınca mecburen öbürünü reddetmiş olursunuz. "Yuhanna doğru yazıyor" dediğimiz zaman, bu konularda "Diğer üç İncil yanlış yazıyor" demiş oluyoruz.

Sinoptik İnciller oniki Havarinin ismini birlikte verirken, Yuhanna İncili bunların ismini (oniki olarak) birlikte vermez. Ayrıca Sinoptik İncillerde (Matta, Markos, Luka) verilen isimler konusunda tam bir mutabakat sağlanabilmiş değildir. Matta ile Markos'da şu isimler yeralmaktadır: Petrus, Andreas, Zebedi oğulları Yakub ile Yuhanna, Filipus, Bartalamay, Tomas, Matta, Alfay oğlu Yakub, Taday, Yurtsever Simun, Yehuda İskaryot. Luka İncilinde sayılan isimlerden onuncu isimde farklı bir durum vardır. Matta ve Markos'da onuncu isim "Taday" iken, Luka'da bu onuncu isim Yakub oğlu Yehuda'dır. Yuhan-na'nın ilk Havariler arasında ismini zikrettiği Natanyel, Sinoptik incillerde yer almamaktadır. Daha oniki Havarinin ismi üzerinde bile bir ittifak sağlaya-mıyan bu dört İncilin sıhhatine nasıl inanalım?

Oniki Havari ile ilgili olarak incillerde tesbit ettiğimiz çok önemli bir husus daha vardır. Oniki Havarinin isimleri ara sında, daha sonra Hz. İsa'yı ihbar edecek olan Yehuda Iskar-yot'un da ismi geçmektedir. incillerde bu Yehuda'nın hain ve günahkâr olduğu, Hz. İsa'nın dilinden onun, "İnsanoğlunu ele verenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı daha iyi olurdu" diye belirtildiği halde, yine aynı incillerde içlerinde bu hain Yehuda'nın isminin de bulunduğu oniki Havari için, Hz. İsa'nın şöyle söylediği zikredilmektedir: "Herşey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımca gelmiş olan sizler, oniki tahta oturup İsrail'in oniki oymağını yargılayacaksmız". Âhirette veya gelecekte oniki Havari, oniki tahta oturup oniki İsrail kabilesini yargılayacağına göre ve bu oniki kişi arasında Yehuda'nın da adı zikredildi-ğine göre, tahtlardan birine oturup bir İsrail kabilesini yargılayacaklardan biri de bu hain Yehuda olacaktır. Halbuki Hz. İsa, kendisini ihbar edecek olan bu kişi için "Doğmasa daha iyi olurdu" dememiş miydi? Bu açık bir çelişki değil midir? Bu konuda Matta İncilinin 19'ncu babı ile 26'ncı babı açıkça birbirleri ile çelişkili durumdadır.

Havarilerden Petrus ile ilgili olarak Hz. İsa bir yandan, ona ilâhî bir paye vererek "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simun, bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben babamın topluluğunu bu kayanın üzerine kuracağım...Göklerin egemenliğinin anahtarını sana vereceğim" diye ona hitabetmekte ve onu kendi yerine vekil bırakacağını haber vermektedir. Bu bapta yazılanlara göre Hz. İsa, Petrus'a ilâhî bir paye verirken, aynı babın birkaç ayet sonrasında Petrus'un, konuşmaları yüzünden Hz. İsa'yı azarlaması sebebi ile Hz. İsa'nın ona, "Çekil önümden şeytan! Sen yolumda engelsin, senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insanın düşünceleridir" dediği ileri sürülmektedir, Matta İncilinde yer alan bu çelişkili ifadeler, İncillerin ne kadar güvenilir ve sağlam olduklarını açıkça göstermektedir. Matta İncili 16'ncı babın 19'ncu ayetinde "Bu sırrı sana göklerdeki babam açtı...Göklerin egemenliğinin anahtarını sana vereceğim" diye Petrus'a hitabeden Hz. İsa, nasıl oluyor da aynı babın 23'ncü ayetinde "Senin düşüncelerin Tanrı'nm düşünceleri değil...çekil önümden şeytan" diye aynı Petrus'a hitabetmiş olsun?

Hz. İsa, Matta ve Luka İncillerinde kendisini inkâr edenleri kendisinin de inkâr edeceğini ifade ederek şöyle söylemektedir: "İnsanların önünde- beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerde olan babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerde olan babamın önünde inkâr edeceğim". Halbuki daha önce ilâhî bir paye verdiği Petrus'un, tutuklandığı gece kendisini inkâr edeceğini ona, "Bu gece horoz ötmeden önce sen beni üç kere inkâr ede-ceksin" diyerek haber vermişti. Buna göre Hz.İsa bir yandan, kendisini inkâr edenleri, kendisinin de inkâr edeceğini söylerken, öbür yandan Petrus'a, "sen beni bu gece üç kere inkâr edeceksin" diyerek ona hitabetmektedir. İncillerin beyanına göre hakikaten tutuklama gecesinde Petrus, Hz. İsa'yı üç kere inkâr etmiştir. Petrus, Hz. İsa'yı inkâr ettiğine göre, Hz. İsa'nın da göklerdeki babasının önünde Petrus'u inkâr etmesi gerekmektedir. Mademki Hz. İsa "Beni inkâr edeni ben de inkâr edeceğim" demiştir ve Petrus da onu insanların önünde inkâr etmiştir. Öyleyse onun da Petrus'u inkâr etmesi kaçınılmazdır. Halbuki İncillerde geçen diğer pasajlara göre Hz. İsa, Petrus'un kendisini üç kere inkâr etmesine karşılık, bırakın onu inkâr etmeyi, kendisine payelerin en büyüğünü vererek onu kendi yerine vekil bırakmaktatır.

İncillere göre Hz. İsa, tutuklanıp çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilerek Havarilerine görünmüş ve bu sırada Petrus'a, "Kuzularımı otlat" diyerek onu kendi yerine vekil bıraktığını açıklamıştır. Netice olarak "Beni inkâr edeni ben de inkâr edeceğim" diyen Hz.İsa, bu dediğinin aksine kendisini inkâr eden Petrus'u inkâr etmemiş oluyor.

Muharref İncillerde Petrus'un inkârı ile ilgili olarak bu belirttiğimizin dışında başka çelişkiler de vardır. Matta'ya göre, "Sen İsa ile birlikte değil miydin?" diye soru soranların birincisi bir hizmetçi kız, ikincisi başka bir hizmetçi kız, üçüncü olarak soruyu soran ise orada oturmakta olan bir grup insandır. Bu Incile göre üçüncü sorunun sorulmasından ve Petrus'un üçüncü inkârından sonra horoz bir kere ötmüştür. Markos İncili, diğer İncillerden farklı olarak, tutuklama gecesinde Hz. İsa'nın Petrus'a, "Bu gece horoz iki kere ötmeden önce sen beni üç kere inkâr edeceksin" dediğini nakletmektedir. Diğer İncillerde horoz bir kere öterken Markos İncilinde iki kere ötmektedir. Markos İnciline göre, Petrus'a " Sen İsa ile birlikte değil miydin?" diye soru soran birinci şahıs, hizmetçi kızdır. Aynı soruyu ikinci olarak soran şahıs yine aynı kızdır. Soruyu üçüncü olarak soran, o sırada orada oturan gruptur. Bu Incile göre Petrus'un birinci inkârından sonra horoz birinci kere ötmüş, ikinci ve üçüncü inkârdan sonra ikinci olarak ötmüş-tür. Luka'ya göre Petrus'a soruyu soran birinci kişi hizmetçi kızdır. İkinci olarak soran ise "başka biri"dir. Bu "başka biri"nin erkek mi, kadın mı, hizmetçi mi, yoksa başka bir meslek sahibi mi olduğu Luka İncilinde açıklanmamıştır. Luka'da soruyu üçüncü olarak soran, oradaki oturan grup değil, o gruptan biridir". Yuhanna İnciline göre soruyu birinci olarak soran, kapıcı kızdır. Bu İncile göre soruyu ikinci olarak soran bir kişi değil, birkaç kişidir. Soruyu üçüncü olarak soran, diğer incillerin aksine bir grup değil, başkahinin kölelerinden biridir.

Şimdi sormak gerekiyor: Petrus'un bu üç inkârı sırasında horoz bir kere mi, yoksa iki kere mi öttü? Petrus'a soruyu birinci olarak soranın, hizmetçi kız olduğunda dört İncilde ittifak sağlanabilmiş, ama ikinci ve üçüncü olarak soruyu soranlar hususunda ittifak sağlanamamıştır. İkinci olarak soruyu soran, başka bir hizmetçi kız mı, yoksa birinci olarak soruyu soran aynı hizmetçi kız mı? Soruyu soran bir kişi mi, yoksa birden fazla kişiler mi? Soruyu üçüncü olarak soranlar orada oturan bir grup insan mı, yoksa o gruptan biri mi, yahut başkâhinin kölesi mi? Bir hadiseyi bu kadar farklı ve çelişkili anlatan, hemen hemen haberin her noktasında bu kadar çelişkili bilgi veren bu İncillere nasıl güvenilebilir, bunların ilâhî vahiy ürünü olarak Havariler tarafından hatasız olarak yazıldıkları nasıl kabul edilebilir?


1 yorum

Tekrar merhaba sevgili dost

Tekrar merhaba sevgili dost senden ricam önemli konuları işlerken bir kac kez düşünsen daha sağlıklı karar verebilirsin Matta 19:28 de(ayetide vermemişsin onlarıda verirsen iyi olur) evet siz ardımdan gelenler diyor ve kutsal kitap ta görüyoruz ki yahuda isanın ardından gitmiyor hatta ve hatta ihanet ediyor ve daha sonradan görüyoruz

17.02.2009 - misafir