Zehirli | Konular | Kitaplar

M. Esed’in ve Ötekilerin Meâl ve Tefsirlerindeki Yanlışlar

BELÇİKALI mühtedi Müslümanlardan Abdülaziz kardeşimizden bizzat dinledim: Şu anda tam tarihini hatırlamıyorum, 1975 veya 1977’de olacak, hacca gitmiş, dönüşte bazı İslâm ülkelerine de uğramış. Tanca’da meşhur Muhammed Esed’i de ziyaret etmiş. Bu zat Avusturyalı bir Yahudi iken ihtida eden çok zekî, çok kültürlü, çok ziyalı (aydın) bir kişidir; Arapça dahil olmak üzere beş altı lisan bilirdi. Bizde daha ziyade, İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen Kur’ân meâli ve tefsiri ile tanınır.

Muhammed Esed, Tanca’da bahçe içinde bir villada yaşıyormuş. Abdülaziz ve yanındakiler kaşane gibi evde hazretin üçüncü hanımını görmüşler. Amerikalı bir hanımmış, dekolte kıyafetliymiş, elinde bir sigara ağızlığı varmış, misafirleri görünce “Hello!..” demiş.

Belçikalı mühtedi dostum, büyük ve tanınmış bir İslâm mütefekkirinin (düşünürünün) hanımının kıyafetinden rahatsız olmuş; bize taaccüp ve üzüntü ile bahs etmişti.

Muhammed Esed, rahmet-i Rahman’a kavuşmuş bulunuyor. Aleyhinde konuşmak istemem. Lâkin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen ve epey “sükse” yapan Kur’ân meâli ve yorumu hakkında Müslüman kardeşlerimi uyarmak isterim.

Beyan dergisinin 47’nci sayısında (Ocak 2003) Ahmet Tekin imzasıyla bir makale yayınlanmış, bunda Esed’in kitabı tenkit edilmişti. Bu tenkitler üzerine Yeni Şafak gazetesinde Sami Hocaoğlu takma adıyla Mustafa İslamoğlu, Esed’in müdafaasına soyunmuş, yedi gün boyunca Ahmet Tekin’in, Esed’i tenkit eden bendenizin, tefsir profesörü Suat Yıldırım’ın haksız olduklarını iddia etmişti.

Esed’in Kur’ân meâl ve yorumu “Kur’ân Mesajı” adını taşıyor. Bir gazete tarafından Ramazan’da okuyucularına dağıtıldığı için hayli yayılmıştır.

Önce bu kitabın İngilizce aslı ile ilgili bilgi vereyim:

“Bu tefsirî meâl, merkezi Mekke’de olan Rabitâtü’l-Âlemi’l-İslâm tarafından M.Esed’e yayınlanmak üzere sipariş ediliyor. İlk cildi Cenevre’de basılıyor. Rabıta, Nedvî’nin, sekreterinin ve merhum Hasanü’l-Benna’nın damadı Dr.Said Ramazan’ın da içinde bulunduğu sekiz kişilik bir heyeti bu kitabı inceleyip duyurmak ve Avrupa’da dağıtımını sağlamakla görevlendiriyor. Heyet, inceleme sonucu, bu kitabın yayılmaması, Müslümanlara dağıtılmaması sonucuna varıyor ve basılan 100 bin adet kitabı, hamur yapılmak üzere kâğıt fabrikasına gönderiyorlar. Bunun için M. Esed’e ödenen paranın da geri istenmemesine karar veriyorlar. İslâmî bir kuruluş olan Rabıta’nın yayınlamaktan vazgeçtiği bu kitabı M.Esed Darü’l-Endülüs’te basma yoluna gidiyor. Bu hadisenin bütün safahatı ile birlikte görgü şahidi sayın Doç. Dr. Mustafa Bilge bu yazdıklarımızı te’yide her an hazırdır.” (Kur’ân Yolunda Kalem Oynatanlar, Ahmet Tekin, Kelâm Yayınları, İst. 2006, S. 170)

Değerli Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Esed’in tefsirli meâlini okumuş ve konu hakkında ilmî bir rapor hazırlamıştır. Kitapta vahim ve büyük yanlışlıklar olduğunu iddia etmektedir. Prof. Suat Yıldırım da Esed’in kitabını tenkit edenlerdendir.

Şimdiye kadar değerli eserler telif etmiş ve yayınlamış bulunan Ahmet Tekin hoca, “KUR’ÂN YOLUNDA KALEM OYNATANLAR” adıyla 335 sayfalık bir kitap çıkartmış bulunuyor. Bu kitapta:

(1)Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 300 bin dolar telif ücreti ödenerek Prof. Hayreddin Karaman’a, Prof. Mustafa Çağrıcı’ya, Prof. İbrahim Kafi Dönmez’e, Prof. Sadettin Gümüş’e hazırlatılan “Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir”,

(2) Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Süleyman Ateş’in “Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri”,

(3) Yahudilikten İslâm’a dönmüş merhum M. Esed’in “Kur’ân Mesajı”,

(4) Meşhur Yaşar Nuri Öztürk’ün Yüce Kitabımızın meâllendirilmesi ve yorumlanması konusundaki sayısız büyük yanlışları ortaya konulup tenkit edilmektedir.

Son yıllarda ülkemizde Kur’ân meâllerinin ve tefsirlerinin sayısı hayli çoğaldı. Bu meâl ve tefsirler niçin yayınlanıyor? Bu konuyu aydınlatalım:

(1) Bir kısım müfessirler sırf Allah rızası için, Kur’ân-ı mübîne bir hizmet olsun diye meâl ve tefsir yazmakta ve bunları ya kendileri bizzat yayınlamakta, yahut bir yayıncıya verip telif ücreti almaktadır. Meâl ve tefsiri para kazanıp zengin olmak niyet ve kasdı ile hazırlamayanların bir miktar telif ücreti almalarında bir mahzur (sakınca) ve ahlâksızlık olmasa gerektir.

(2) Bazıları Allah rızası için değil de sırf para kazanmak, zengin olmak, köşeyi dönmek için meâl ve tefsir hazırlayıp bastırmaktadır. Bunların yaptıkları “Âmeller niyetlere göredir” hadîsine göre değerlendirilir.

(3)Meâl ve tefsir yazan bazı kimseler icazetli din âlimidir, kendilerinde müfessirlik ehliyeti vardır. Tefsirlerini rivâyet ve dirayet metodu üzerine yaparlar ve Ehl-i Sünnet yolundan ayrılmazlar. Tefsir perdesi altında dinde reforma, tahrife kalkışmazlar. Bunların tefsirleri muteber tefsirdir.

(4) Bazı kimselerin ilmi, Arapçası, ehliyeti, icazeti yoktur.Bu gibilerin yazdığı meâl ve tefsirler “Hevâ ve re’y tefsiridir” ve kesinlikle makbul değildir.

(5) Bazı yayınevleri Fransızca’dan, İngilizce’den Kur’ân meâli tercüme ettirmektedir ki, bunun ciddiyetsiz bir iş olduğunu söylemeye bile lüzum yoktur.

(6) Birtakım fesat komitaları dinimizi bozmak, Müslümanların kafalarını karıştırmak, İslâm’ın temellerini dinamitlemek için kasıtlı olarak bozuk fikirler, görüşler, ihtiva eden tefsir ve meâl çıkartmaktadır. Son olarak “Dinde Reform... Dinde yenilik...Dinde değişiklik... Light/ılımlı İslâm... Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü...” modaları ve cereyanları çıkartılmıştır. Birtakım tefsir ve meâllerde bu fikirler işlenmektedir.

(7) Ülkemizde bazı ilâhiyatçıların (bazı dedim, hepsini kasd etmiyorum) Farmason Cemâleddin Afganî’nin müridi oldukları herkesçe bilinen bir gerçektir. Cemâleddin Afganî her Müslümanın ictihad yapmasını isteyen bir kişiydi. İşte onun bugünkü talebeleri, ağlarına düşürdükleri Müslümanlara yanlışlarla dolu meâl ve tefsirler vermekte ve “Alın kutsal kitabınızı elinize ve dininizi kendi kafanıza göre yorumlayın” dercesine cahillere ictihad kapısını açmaktadır.

Reformcuların, yenilikçilerin, mezhepsizlerin, Afganîcilerin, Diyalog ve Hoşgörücülerin üzerinde en fazla durdukları ayet Bakara Sûresi’nin 62’nci ayetidir. Onlar bu ayeti yanlış yorumlayarak; Hz. Muhammed’i (Salat ve Selam olsun ona), Kur’ân-ı Kerim’i, İslâm dinini inkâr eden Ehl-i Kitabı cennete sokmakta, onları ehl-i necat olarak görmektedir ki, bu yorumları İslâm dininin ruhuna, Kur’ân’a, Peygamberin risaletine ve tâlimatına tamamen aykırıdır.

Milyonlarca Müslümanın yeni Kur’ân tercüme, meâl ve tefsirleri konusunda mutlaka uyarılması gerekmektedir. Bu uyarı birkaç bin tiraj yapan kitaplarla olmaz. Konuyu çok güzel anlatan ve aydınlatan broşürler hazırlanmalı ve bunlar milyonlarca adet basılmalıdır.

Bazı bozuk meâl ve tefsirlerde “Üç semavî din... Üç tevhid dini... Üç İbrahimî din...” gibi tâbirler geçmektedir. Bunlar İslâm’a uygun değildir.

* Hazret-i Adem’den bugüne kadar tek geçerli din İslâm’dır.

* Atamız İbrahim aleyhisselam Yahudi ve Nasranî değildi, Müslümandı.

* Allah İslâm’dan başka bir din kabul etmez,

* Allah katında hak ve geçerli din İslâm’dır.

* İslâm’ın dışında necat yoktur.

* Bütün peygamberlerin, Hz. İbrahim’in, Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın dini İslâm’dır.

Resûl-i Kibriya aleyhissalâtü vesselâm efendimizin risâleti ve dâveti kendisine ulaştıktan sonra bunları inkâr ve tekzip eden kâfirdir ve cehennemde muhalled kalacaktır.

Müslümanlar Müslümanlar Müslümanlar!... Kur’ân ve meâl ve tefsiri alırken şu hususlara dikkat ediniz:

(1) İcazetli bir din alimi tarafından yazılmış olsun,

(2) Bu âlim, müfessirlik ehliyetine sahip bulunsun,

(3) Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunda ve çizgisinde bulunsun,

(4) Mezhepsiz ve reformcu olmasın,

(5) Diyalogcu ve hoşgörücü olmasın.

(6) Mason Afganîci olmasın.

(7) Tefsire ve meâle kendi kafasından, heva ve re’y mahsulü fikir ve görüşler koymasın.

Muhammed Esed’e Allah’tan rahmet diliyorum, taksiratının afv edilmesi için dua ediyorum. Esed kesinlikle müfessir değildir. Mühtedi olmak, çok geniş bir kültüre sahip bulunmak, zeki olmak tefsir yazmak için yeterli şartlar değildir. O bir fikir adamıdır. Vaktiyle Cenevre’de basılan ve sonra bir heyet tarafından tedkik edilen ve nüshaları kağıt fabrikasına gönderilerek imha edilen bir “Tefsir bi’l-heva ve’r-re‘y” nasıl oluyor da Türkiye’de yayınlanıyor ve halkımıza, gençliğimize sunuluyor?

Ben bir Müslüman olarak dinimi Esed’den öğrenmem.

Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ona rahmet dilerim, yanlışları konusunda din kardeşlerimi uyarırım.

Sevgili Müslümanlar!.. Akıllı olalım, mantıklı olalım, uyanık olalım, firasetli olalım, dikkatli olalım, ihtiyatlı olalım...

(Ahmet Tekin hocanın kitabını okuyunuz. KUR’AN YOLUNDA KALEM OYNATANLAR. Kelam Yayınları. Tel: 0 216/651 78 21... 0 533 336 65 70... e-mail: canday@mynet.com.)

Mehmet Şevket Eygi, Millî Gazete, 27.02.2006


53 yorum

teşekkür ederim . hocam

teşekkür ederim . hocam gerçekten aydınlatıcı bir yorum. aslında bu yazdıklarınız herkesin bilmesi,görmesi gereken gerçekler ama bazılarının işine gelmeyince görmek istemiyor olabilirler.çünkü insanlar gerçekleri görmek istemez.

31.12.2007 - hasan ali

merhaba calısma ve

merhaba calısma ve hızmetlrınızle bılgı yolunda ılerlemyı allah sızlere ve bızlere nasıp etsın ınssallah guzel bılgı ler veryorsunuz kolay gelsın

06.01.2008 - misafir

ALLAH RAZİ OLSUN

VALLA BU SİTEYLE YENİ TANIŞTIM TAM EHL-İ SÜNNET ÇİZGİSİNDE. ALLAH RAZI OLSUN. TEFSİR KONUSUNDA YAZILANLARA DA TAMAMEN KATILIYORUM. EHL-İ SÜNNETİN ÇİZGİSİNDEN ÇIKILMAMALI. ELİMDE OLSA DA BU SİTEYE YAZAR OLABİLSEM.

13.03.2008 - misafir

m.şevki eygi`ye cevaben

selamun aleyküm
müslümanlığa geçip islamı yaşamama yada kısaca hidayet bulmama vesile olduğu için m.esed`ten memnunum.ALLAH cc. rahmet etsin.mealdeki hatalardan bahsedeceğini zannederek yazıyı okudum.yanılmışım...
herkes ama her inanan mümin kardeşim ehli sünnet vel cemaat diyor eyvallah.islam adına ALLAH cc. rızası için yapılan her çalışma,her adım layık olduğu mertebeye ulaşır inşaanlah.zaten ALLAH cc.ın vaadi var bunda şüphe yok.
esed`in tefsiri kendini bağlar.birçok fikrine hakkaten katılmak mümkün değil.meal ingilizceden çeviridir.yayınevi şöyle diyor `esed bu meali islam nedir bilmeyen,peygamberimizden [sav] haberi olmayan bir topluma yaptı yada yazdı yada çevirdi`
sadece kuran meali okuyarak islam akidesini anlamak günümüz için pek mümkün değil.
hakkınızı helal edin kuran`dan soğutacak her virgülün hesabını vereceğiz.
ALLAH cc. rızası için kurtulmamız için yaşamamız için kuran ı kerim okuyalım.
başkalarını ezmek,kötülemek,karalamak ne takvamızı arttırır nede dünyada yada bu topraklarda ALLAH`ın cc.
hükmünü yetki mercii yapar.
ALLAH cc. davamızda inanmayanlara karşı bizleri güçlü kılsın,gücümüzün farkında kılsın. amin
esselamu aleyküm

01.12.2008 - muhammet

esed i anlayamamak dar görüşlülüğün bir tezahürüdür

yazınızı esefle okudum bunca yıl kendini bu işe adamış m.esed hakkıkndaki fikirlerinizi üzüntüyle karşılıyorum en sağlam en yere basan yorumlar getiren meal alimi esed i daha iyi tanımanızı ve iftiralara son vermenizi diliyorum

15.12.2008 - m.salih

yazık...

ince birçizgiüzerinde gittiğimizin farkında değiliz galiba....kurana yanlış,hatalı meal vermenin karşılığı nedir....ALLAH cc ümmeti muhammedin ilmini arttırsın hidayet versin...

14.02.2009 - misafir

müslümana yakışmayan;

müslümana yakışmayan; sert, kırıcı, aşağılayıcı ve iftira boyutuna varan, karalamacı bir tarzınız var. bu şekilde kimseye islamı sevdiremezsiniz. Resulullah efendimiz; "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin." buyurmuştur.

15.02.2009 - misafir

selamun aleyküm. Selam

selamun aleyküm. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Bana anlatırmısınız mezhepçilik ne mezhepsizlik ne? Mezhep imamlarından önceki sahabe ve tabiinler (r.a) ne idi o zaman? Delilleri ile bilip amel etmek mezhepsizlikmi oluyor . muhalefet edecek iseniz yapıcı muhalefet yapınız buyrun siz yapın bir tefsir desek yazmazsınız şu anda kur'an dan başka noksansız ve kusursuz bir kitap varmıdır
Yahudilikten dönme diyorsunuz siz ise müslüman anne babadan dünyaya geldiniz neden daha iyisini yazmıyorsunuz

17.02.2009 - mus'ab65

bence çok acımasız ve

bence çok acımasız ve taraflısınız tek sizin doğrunuz var diğerleri yanlış sizde taraf ve mezhepçisiniz

11.03.2009 - misafir

Merhaba, Acımasız bir

Merhaba,
Acımasız bir eleştiri. Ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız Esad'in medine yolunda adlı eserini şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Şu kadarını söyleyeyim,yaklaşık otuz sene önce bende hemen hemen aynı ağızda konuşuyordum. Ancak bu gün beş tefsiri okuyan ben bazen geçmişteki söylem ve düşüncelerimden dolayı ağlamadan edemiyorum.

21.03.2009 - orhansahun

m.esed

el insaff;
Allaha saygı ve sevgim hep içimde olmasına rağmen,insana ait değerleri savunmak adına sosyalist bi hayatım vardı.hürce özgürce dürüstçe erdemlice ama siz böyle düşünceler ve böyle kişiler yüzünden de islamdan uzaklaşmıştım.amma
muhammed esed sağolsun ALLAHı ANLAMAMA MEALİYLE vesile oldu.
RABBİME sonsuz hamd olsun.SİZLERİN YAPAMADIĞINI M.ESED YAPTI UNUTMAYIN EMİ! BİLİME ÖZGÜRLÜĞE DERİN KAVRAYIŞA KAPALI KENDİ GİBİ DÜŞÜNMEYİ İSTEYEN TEKELCİ ZİHNİYET.
KARANLIKLARA AYDINLIĞA ÇIKARAN RABBİME SIĞINARAK İSLAH ETSİN HEPİMİZİ.

24.03.2009 - misafir

İnsan neden farklı görüşleri karalayarak aklanmayı seçer ki

Mekkeye Giden Yol ( İnsan Yayınları ) ve Kur'an Mesajı ( Meal - Tefsir İşaret yayınları, adı geçen meal ) Okunmalı öncelikli her ikisi, gerekirse Kur'an Mesajı diğer meallerle de karşılaştırılmalı,bilinenin ötesine geçtiği bir gerçek, diğer meallerde el ucundan ayrılmamalı... bu denli bir eleştiriyi! hak edip etmediği görülmeli.Kur'an mesajı susuz çok insana ırmak olmuştur, ırmağın kaynağında durup suya tükürmek bu kadar kolay olmasa gerek ... okunmalı, eleştirilmeli, ama bu yazıya kesinlikle layık olmadığı görülmeli...
***********
"Okuyucuya takdim ettiğim bu çalışma, ömür boyu süren incelemelerin ve Arabistan'da harcanan yılların bir mahsulüdür. Bu çalışma Kur'an mesajının bir Avrupa diline tam deyimsel ve açıklamalı olarak çevrilmesi yönünde atılmış bir adım, belki de ilk adımdır.
Yine de Kur'an'ı, mesela Platon ve Shakespeare tercümelerinde ulaşılan sıhhat derecesinde "tercüme" ettiğimi iddia ediyor değilim. Diğer herhangi bir kitaptan farklı olarak Kur'an'ın anlamı ile dilbilimsel cephesi ayrılmaz bir bütün oluşturur: Bu cümledeki tek bir kelimenin konumu, deyimlerinin ritmi ve sesi ile sözdizimsel yapısı; bir mecazın farkedilmeyecek şekilde pragmatik bir ifadeye dönüşmesi; sadece belâgat için değil, fakat aynı zamanda söylenmeyen fakat açıkça kastedilen fikirleri ima etmenin bir aracı olarak sese ilişkin vurguların kullanılması.. İşte bütün bunlar Kur'an'ı son tahlilde eşsiz ve tercüme edilemez kılar. Nitekim bu gerçek, birçok eski mütercim ve bütün Arap alimleri tarafından vurgulanmıştır. Ancak Kur'an'ı diğer dillerde aynen "yeniden üretmek" imkansız olsa da, Kur'an mesajını, çoğu Batılılar gibi Arapça'yı hiç bilmeyen veya -Arap olmayan, eğitimli Müslümanlar arasında örneğine sıkça rastlanan- yardım görmeden yollarını bulabilecek kadar iyi bilmeyen insanların kavrayabilecekleri bir biçimde aktarmak mümkündür."
(Kur'an Mesajı / Önsöz'den)

22.04.2009 - misafir

Mezhepsiz olmasın

şu 4. maddedeki, mezhepsiz olmasın şartınız...Ben de bir mezhepsizim dersem benim hakkımda bu yönümden dolayı herhangi bir hüküm cıkartabilecekmisiniz ? ve bu yönü olan insanlar hakkında yorum yapma gafletinde bulunyorsunuz, buna nasıl ve hangi kaynaga dayanarak cüret ettiginiz hakkında bizlere biraz bilgi verirseniz sevinirim...

29.04.2009 - ulvi ünel

EL CEVAP

SELAMUN ALEYKÜM GÜZEL KARDEŞİM BN MEZHEPSİZİM DEMEK SANA ARTI BİR ŞEY KAZANDIRMAZ AMA BİR MEZHEBE BAĞLI BULUNMAK ÇOK ŞEY KAZANDIRIR DİNİNİ KAZANDIRIR AZ BİR ŞEYMİ DİNİNİ KAZANMAK DİNİ KAZANMAK HERŞEYDİR BAŞKASI GELİP GEÇİCİDİR BEN MEZHEPSİZİM DEMEK SENİN NEGFSİNE HOŞ GELİYOR NEFSİNİZE UYMAYIN O KÖTÜLÜK İSTER AYETİNE TESTİR BİRDE BİRİLERİNE UYMAYI ALLAH EMREDİYOR SEN HİÇ OKUMAZMISIN GÜZEL KARDEŞİM Hidayet yolunu öğrendikten sonra, Resule uymayıp müminlerin yolundan ayrılanı, saptığı yola sürükleyip çok kötü bir yer olan Cehenneme sokarız!) [Nisa 115]Bilmiyorsanız, zikir ehline [âlimlere] sorun.) [Nahl 43](İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlar, onların yolunda gidenlerden Allah razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah bunlar için, sonsuz kalacakları Cenneti hazırladı.) [Tevbe 100] ALLAH KİMLERDEN RAZI OLDUĞUNU AÇIKLADI CELLE CELALUHU EĞER SEN KENDİNİ MÜÇTEHİT ALİM GÖRÜYOSAN ZATEN O ZAMAN KİMSEYİ TAKLİT ETMEK SANA YAKIŞMAZ AMA SENİ BİLMİYORUM TENZİH EDERİM ETRAFIMDA DA ÇOK VAR İNAN FATİHADA 10 TANE YANLIŞI OLANLARDA SENİN DEDİĞİNİ DİYOR ALLAH HEPİMİZE HİDAYET NASİP ETSİN DOĞRU YOLU BULDUKTAN SONRA SAPIKLIĞA DÜŞÜRMESİN AMİNN. ÇOK DİKKAT EDELİM GÜZEL KARDEŞİM İTİKADIMIZI DÜZELTELİM EHLİ SÜNNETİN YOLUNDAN AYRILMAYALIM. DAHA 4 GÖBEK GERİSİNİ SAYAMAYAN İNSANLARIN GÖRÜŞÜNÜN ARKASINA DÜŞMEYELİM MÜÇTEHİTLERİMİZİ BU DİNİ İSLAMI BİZE KAYNAĞINDAN ALIP BİZE KADAR BOZULMADAN GETİRMİŞLERDİR ALLAHIM ŞEFAATLERİNE NAİL EYLESİN AMİN.ONLAR İKİ KİŞİYLE EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEME ULAŞIYORLARDI

06.05.2009 - misafir

EL CEVAP

İŞTE BU SANA YETER KÜÇÜMSEYEREK MEZHEPÇİSİNİZ DEDİRTMİŞ SANA VE SAPTIRMIŞ SİZİ ALLAH YARDIM NETSİN HALİMİZE AĞLIYORUM NE YAPACAĞIMIZI AŞŞIRMIŞIZ NE İDÜĞÜ BELLİ OLMAYAN İNSANLARIN PEŞİNE DÜŞÜP BU DİNİ İSLAMI BİZE BOZULMADAN GELMESİNİ SAĞLAYAN İNSANLARI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYONUZ SİZ DEĞİL TABİKİ SİZİN SÖZÜNÜZDEN AQNLADIĞIM DAHA KURAN OKUMAKTAN BİLE HABERİN YOKTUR. SİZİ BU SAPIKLIĞA SÜRÜKLEYENLERİ KASDEDİYORUM AMA DÜŞÜREMEZLER ONLARIN DEĞERİNİ ÇÜNKÜ ONLARA ALLAH CELLE CELALUHU VERDİ (İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlar, onların yolunda gidenlerden [onları taklit edenlerden] Allah razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah bunlar için, sonsuz kalacakları Cenneti hazırladı.) [Tevbe 100] ONUN İÇİN GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ ALLAHIM ŞEFAATLERİNE NAİL EYLEYİP YOLLARINDAN BİR ZERRE DAHİ AYIRMASIN AMİNN'

06.05.2009 - misafir